About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: eGamer
Last Updated: 06/20/05 11:02
Viewed 11844 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 55.61%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4651)
Paskutinë Pereita Misija Madd Dogg
Þaidimo laikas 28:47
Þaidime praëjusios dienos 117 dienos
Þaidimas iðsaugotas 181
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 31
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 26
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
92 ið 101 bandymø
91.09%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5740
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 100%
Pagarba 38%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 52%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 78%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 95%
Dviraèiø vairavimo gabumai 85%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 30.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 10.00%
Progresas su Millie 41.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 4
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 150
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $7.120,00
Mados biudþetas $6.318,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.035,00
Kirpyklø biudþetas $1.470,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.604,00
Maisto biudþetas $224,00
Visas apsipirkimo biudþetas $23.671,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $272.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6148 ið 10410
59.06%
Sunaudota sprogmenø (kg) 89
Tavo nuþudyti þmonës 883
Kitø nuþudyti þmonës 213
Nuþudyti nusikaltëliai 4
Nuþudyti gaujø nariai 115
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 735
Sunaikinti automobiliai/motociklai 166
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 102
Pridaryta þalos uþ $1.256.625,00
Perðautos padangos 113
Ðûviai á galvà 357
Sukelti gaisrai 732
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 165
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 109
Paisekimas 91.09%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 313.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 759º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 475.16ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 250.52ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 254.23ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:57
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:57
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3769299.77ft
Pësèiomis nueita 323342.38ft
Plaukte nuplaukta 9164.75ft
Automobiliu nuvaþiuota 1904087.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 132715.92ft
Motociklu nuvaþiuota 697750.75ft
Laivu nuplaukta 56185.41ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2256.94ft
Sraigtasparniu nuskrista 102342.22ft
Lëktuvu nuskrista 394590.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 124226.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 22636.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 19:04
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:40
Laikas su raketine kuprine 0:16
Skrydþiø laikas 0:49
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 18
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:21
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!