About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dxe316
Last Updated: 06/20/05 05:04
Viewed 11836 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 38.50%
Ranking kryminalny Homeboy (1811)
Ostatnia Wykonana Misja Verdant Meadows
Czas grania 31:41
Miniête dni w grze 136 dni
Iloœæ zapisañ gry 126
Liczba odwiedzin w szpitalu 42
Razy utopiony 2
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 18
Przemalowania samochodów 19
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 336
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
65 po 156 próbach
41.67%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 10
Najdalszy skok na rowerze 88.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2860
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 51%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 39%
Musku³y 82%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 51%
Umiejêtnoœæ latania 17%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 33%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 14
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 9
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 86.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 7
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 18
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 23
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 21
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 401
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $193 700,00
Kasa wydana na modê $2 115,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 620,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $38,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $65 670,00
Kasa wydana na jedzenie $151,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $259 856,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $170 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9902 z 14989
66.06%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 146
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1403
Ludzie zniszczeni przez innych 334
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 320
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 859
Zniszczone pojazdy ziemne 397
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 125
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 922 929,00
Liczba przebitych kó³ 204
Liczba strza³ów w g³owê 259
Wywo³ane po¿ary 867
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 303
Liczba straconych gwiazdek 154
EfektywnoϾ 41.67%
Razy z³apany 11
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 293.33ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 313º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 38.95ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 19.80ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:58
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:58
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2690534.24ft
Dystans pokonany na nogach 339033.84ft
Dystans pokonany wp³aw 15426.74ft
Dystans pokonany samochodem 1342895.88ft
Dystans pokonany rowerem 50626.25ft
Dystans pokonany motocyklem 361856.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 118258.11ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 163920.08ft
Dystans pokonany samolotem 159950.42ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 123300.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 15266.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 22:47
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:46
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:08
Czas lotu 0:37
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 48
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!