About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dxe316
Last Updated: 06/20/05 05:04
Viewed 11873 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 38.50%
Nusikaltëlio reitingas Homeboy (1811)
Paskutinë Pereita Misija Verdant Meadows
Þaidimo laikas 31:41
Þaidime praëjusios dienos 136 dienos
Þaidimas iðsaugotas 126
Apsilankymai ligoninëje 42
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 18
Perdaþyti automobiliai 19
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 336
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
65 ið 156 bandymø
41.67%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 10
Tolimiausias metimas 88.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2860
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 51%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 39%
Raumenys 82%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 51%
Skraidymo gabumai 17%
Motociklø vairavimo gabumai 33%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 14
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 9
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 86.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 7
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 18
Verbuoti gaujos nariai 23
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 21
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 401
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $193.700,00
Mados biudþetas $2.115,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.620,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $38,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $65.670,00
Maisto biudþetas $151,00
Visas apsipirkimo biudþetas $259.856,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $170.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9902 ið 14989
66.06%
Sunaudota sprogmenø (kg) 146
Tavo nuþudyti þmonës 1403
Kitø nuþudyti þmonës 334
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 320
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 859
Sunaikinti automobiliai/motociklai 397
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 125
Pridaryta þalos uþ $1.922.929,00
Perðautos padangos 204
Ðûviai á galvà 259
Sukelti gaisrai 867
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 303
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 154
Paisekimas 41.67%
Keliskart suimtas 11
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 293.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 313º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 38.95ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 19.80ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:58
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:58
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2690534.24ft
Pësèiomis nueita 339033.84ft
Plaukte nuplaukta 15426.74ft
Automobiliu nuvaþiuota 1342895.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 50626.25ft
Motociklu nuvaþiuota 361856.25ft
Laivu nuplaukta 118258.11ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 163920.08ft
Lëktuvu nuskrista 159950.42ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 123300.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 15266.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 22:47
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 9:46
Laikas su raketine kuprine 1:08
Skrydþiø laikas 0:37
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 48
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!