About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: doody
Last Updated: 06/19/05 14:10
Viewed 14926 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 48.66%
Ranking kryminalny Shooter (5753)
Ostatnia Wykonana Misja Lure
Czas grania 31:19
Miniête dni w grze 120 dni
Iloœæ zapisañ gry 157
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 49
Przemalowania samochodów 28
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
68 po 131 próbach
51.91%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 19 out of 50
38%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5090
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 9%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 45%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 19%
Musku³y 46%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 70%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 78%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 2.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 20.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 8
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 33
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 190
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $6 800,00
Kasa wydana na modê $1 220,00
Kasa wydana na tatua¿e $90,00
Kasa wydana na fryzjera $150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $11 035,00
Kasa wydana na jedzenie $459,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $19 004,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $675 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $232 000,00
Kasa wygrana w kasynach $839 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50 000,00
Iloœc zrabowanych domów 16
Liczba sprzedanych ³upów 38
Kasa zarobiona na w³amaniach $14 440,00
Najwiêkszy ³up $7 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11793 z 13803
85.44%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 111
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1550
Ludzie zniszczeni przez innych 235
Zniszczeni kryminaliœci 20
Zniszczeni cz³onkowie gangów 177
Zabicia od ostatniego zapisania gry 18
Zanotowane zabójstwa 1227
Zniszczone pojazdy ziemne 340
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 105
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 749 053,00
Liczba przebitych kó³ 116
Liczba strza³ów w g³owê 523
Wywo³ane po¿ary 369
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 367
Liczba straconych gwiazdek 177
EfektywnoϾ 51.91%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 253.33ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 482º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1067.74ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:31
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 311.80ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 200663840.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:39
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:39
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3896958.48ft
Dystans pokonany na nogach 453897.59ft
Dystans pokonany wp³aw 12556.71ft
Dystans pokonany samochodem 2165240.25ft
Dystans pokonany rowerem 534918.75ft
Dystans pokonany motocyklem 714379.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 12852.47ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3113.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:01
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:40
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $9 768,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 6
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $16 005,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 84
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:39
NRG-500 Najlepszy czas 2:39
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:43
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:00
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:01
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!