About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: donpost
Last Updated: 06/19/05 21:30
Viewed 12651 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 43.85%
Ranking kryminalny Jacker (4197)
Ostatnia Wykonana Misja Test Drive
Czas grania 23:33
Miniête dni w grze 88 dni
Iloœæ zapisañ gry 49
Liczba odwiedzin w szpitalu 24
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 68
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
77 po 132 próbach
58.33%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 4
Najdalszy skok na rowerze 75.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6730
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 15%
Wytrzyma³oœæ 69%
Respekt 35%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 43%
Musku³y 81%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 90%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 55%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Aircraftman
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 29.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 18
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 15
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 217
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $41 540,00
Kasa wydana na modê $745,00
Kasa wydana na tatua¿e $95,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $11 600,00
Kasa wydana na jedzenie $437,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $53 167,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $210 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 5
Kasa zarobiona na w³amaniach $340,00
Najwiêkszy ³up $320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4946 z 11002
44.96%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 97
Ludzie zniszczeni przez ciebie 900
Ludzie zniszczeni przez innych 236
Zniszczeni kryminaliœci 3
Zniszczeni cz³onkowie gangów 179
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 637
Zniszczone pojazdy ziemne 164
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 99
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 195 890,00
Liczba przebitych kó³ 91
Liczba strza³ów w g³owê 255
Wywo³ane po¿ary 400
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 182
Liczba straconych gwiazdek 132
EfektywnoϾ 58.33%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 280.00ft
Najwy¿szy skok 12
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 250º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1102.94ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:35
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 10.33ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 203.16ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3145261.44ft
Dystans pokonany na nogach 197218.05ft
Dystans pokonany wp³aw 7972.68ft
Dystans pokonany samochodem 1976865.38ft
Dystans pokonany rowerem 162631.50ft
Dystans pokonany motocyklem 577683.19ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 35886.57ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 39282.52ft
Dystans pokonany samolotem 146338.22ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 1383.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:32
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 0:18
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:24
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:02
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:03
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:50
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:26
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:06
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 3
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:51
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!