About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: donpost
Last Updated: 06/19/05 21:30
Viewed 12610 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 43.85%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4197)
Paskutinë Pereita Misija Test Drive
Þaidimo laikas 23:33
Þaidime praëjusios dienos 88 dienos
Þaidimas iðsaugotas 49
Apsilankymai ligoninëje 24
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 68
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
77 ið 132 bandymø
58.33%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 4
Tolimiausias metimas 75.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6730
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 69%
Pagarba 35%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 43%
Raumenys 81%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 90%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 55%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Aircraftman
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 29.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 18
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 15
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 217
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $41.540,00
Mados biudþetas $745,00
Tatuiruoèiø biudþetas $95,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $11.600,00
Maisto biudþetas $437,00
Visas apsipirkimo biudþetas $53.167,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.900,00
Nuosavybës biudþetas $210.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 5
Vagystëmis uþdirbti pinigai $340,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4946 ið 11002
44.96%
Sunaudota sprogmenø (kg) 97
Tavo nuþudyti þmonës 900
Kitø nuþudyti þmonës 236
Nuþudyti nusikaltëliai 3
Nuþudyti gaujø nariai 179
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 637
Sunaikinti automobiliai/motociklai 164
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 99
Pridaryta þalos uþ $1.195.890,00
Perðautos padangos 91
Ðûviai á galvà 255
Sukelti gaisrai 400
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 182
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 132
Paisekimas 58.33%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 280.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 12
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 250º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1102.94ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:35
Toliausiai ant priekinio rato 10.33ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 203.16ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3145261.44ft
Pësèiomis nueita 197218.05ft
Plaukte nuplaukta 7972.68ft
Automobiliu nuvaþiuota 1976865.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 162631.50ft
Motociklu nuvaþiuota 577683.19ft
Laivu nuplaukta 35886.57ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 39282.52ft
Lëktuvu nuskrista 146338.22ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 1383.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:32
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:18
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:24
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:02
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:03
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:50
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:26
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:06
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 3
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:51
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!