About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dg-grey
Last Updated: 06/19/05 18:12
Viewed 13947 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 44.39%
Ranking kryminalny Jacker (4666)
Ostatnia Wykonana Misja Black Project
Czas grania 29:59
Miniête dni w grze 118 dni
Iloœæ zapisañ gry 48
Liczba odwiedzin w szpitalu 57
Razy utopiony 3
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 48
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
73 po 156 próbach
46.79%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 43%
Respekt 37%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 16%
Musku³y 49%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 62%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 63%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 17.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 37
Zabici zrekrutowani 17
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 19
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 229
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $28 380,00
Kasa wydana na modê $2 642,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 100,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $60,00
Kasa wydana na tuning aut $10 016,00
Kasa wydana na jedzenie $421,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $41 009,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $212 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $9,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8542 z 11845
72.11%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 130
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1447
Ludzie zniszczeni przez innych 359
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 170
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 605
Zniszczone pojazdy ziemne 253
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 113
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 540 031,00
Liczba przebitych kó³ 108
Liczba strza³ów w g³owê 443
Wywo³ane po¿ary 468
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 282
Liczba straconych gwiazdek 148
EfektywnoϾ 46.79%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 460.00ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 358º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 608.02ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:17
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 136.15ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 158.51ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:56
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:30
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3436584.96ft
Dystans pokonany na nogach 339753.13ft
Dystans pokonany wp³aw 13693.15ft
Dystans pokonany samochodem 1860178.25ft
Dystans pokonany rowerem 51170.92ft
Dystans pokonany motocyklem 629201.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 37333.80ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 107871.43ft
Dystans pokonany samolotem 387612.34ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 1223.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8546.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:12
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:07
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:03
Czas lotu 0:48
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 3
Ludzie uratowani w misji medyka 6
Kasa zarobiona w taksówce $195,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 27
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 12
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!