About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dg-grey
Last Updated: 06/19/05 18:12
Viewed 13948 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 44.39%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4666)
Paskutinë Pereita Misija Black Project
Þaidimo laikas 29:59
Þaidime praëjusios dienos 118 dienos
Þaidimas iðsaugotas 48
Apsilankymai ligoninëje 57
Kelis kartus nuskæsta 3
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 48
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
73 ið 156 bandymø
46.79%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 43%
Pagarba 37%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 16%
Raumenys 49%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 62%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 63%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 17.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 37
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 17
Viso nuþudyta gaujø nariø 19
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 229
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $28.380,00
Mados biudþetas $2.642,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.100,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $60,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.016,00
Maisto biudþetas $421,00
Visas apsipirkimo biudþetas $41.009,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $212.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $9,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8542 ið 11845
72.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 130
Tavo nuþudyti þmonës 1447
Kitø nuþudyti þmonës 359
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 170
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 605
Sunaikinti automobiliai/motociklai 253
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 113
Pridaryta þalos uþ $1.540.031,00
Perðautos padangos 108
Ðûviai á galvà 443
Sukelti gaisrai 468
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 282
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 148
Paisekimas 46.79%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 358º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 608.02ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:17
Toliausiai ant priekinio rato 136.15ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 158.51ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:56
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:30
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3436584.96ft
Pësèiomis nueita 339753.13ft
Plaukte nuplaukta 13693.15ft
Automobiliu nuvaþiuota 1860178.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 51170.92ft
Motociklu nuvaþiuota 629201.94ft
Laivu nuplaukta 37333.80ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 107871.43ft
Lëktuvu nuskrista 387612.34ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 1223.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8546.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:12
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:07
Laikas su raketine kuprine 0:03
Skrydþiø laikas 0:48
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 3
Greitàja iðgelbëti þmonës 6
Taksi uþdirbti pinigai $195,00
Nuveþti keleiviai 3
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 27
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 12
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!