About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: deltadude
Last Updated: 06/19/05 19:12
Viewed 13303 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 25.67%
Ranking kryminalny Playa Partner (1159)
Ostatnia Wykonana Misja T-bone Mendez
Czas grania 16:28
Miniête dni w grze 64 dni
Iloœæ zapisañ gry 73
Liczba odwiedzin w szpitalu 9
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 25
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
50 po 86 próbach
58.14%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2800
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 38%
Respekt 16%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 38%
Musku³y 33%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 33%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 18%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 18.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 1
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 107
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $710,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 800,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $74,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $2 584,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $0,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 5
Kasa zarobiona na w³amaniach $500,00
Najwiêkszy ³up $500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
2976 z 5673
52.46%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 31
Ludzie zniszczeni przez ciebie 596
Ludzie zniszczeni przez innych 199
Zniszczeni kryminaliœci 1
Zniszczeni cz³onkowie gangów 55
Zabicia od ostatniego zapisania gry 5
Zanotowane zabójstwa 447
Zniszczone pojazdy ziemne 139
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 6
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $354 902,00
Liczba przebitych kó³ 68
Liczba strza³ów w g³owê 112
Wywo³ane po¿ary 278
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 111
Liczba straconych gwiazdek 78
EfektywnoϾ 58.14%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 246.67ft
Najwy¿szy skok 19
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 596º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 15.43ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1891309.87ft
Dystans pokonany na nogach 222657.00ft
Dystans pokonany wp³aw 15706.14ft
Dystans pokonany samochodem 1327995.63ft
Dystans pokonany rowerem 23577.82ft
Dystans pokonany motocyklem 264821.59ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 26390.56ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 21.52ft
Dystans pokonany samolotem 10139.61ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 5
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 7
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:47
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!