About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: delahanj
Last Updated: 06/29/05 03:39
Viewed 12157 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 29.95%
Ranking kryminalny Loc (3773)
Ostatnia Wykonana Misja Toreno's Last Flight
Czas grania 15:43
Miniête dni w grze 68 dni
Iloœæ zapisañ gry 45
Liczba odwiedzin w szpitalu 33
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 8
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
56 po 91 próbach
61.54%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2550
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 32%
Respekt 23%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 51%
Musku³y 96%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 36%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 15%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 4
Postêp z Denise 17.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 9
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 125
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $43 300,00
Kasa wydana na modê $435,00
Kasa wydana na tatua¿e $90,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $76,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $39,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $44 214,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $30 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4283 z 6074
70.51%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 45
Ludzie zniszczeni przez ciebie 730
Ludzie zniszczeni przez innych 260
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 81
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 425
Zniszczone pojazdy ziemne 148
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 93
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 079 308,00
Liczba przebitych kó³ 82
Liczba strza³ów w g³owê 218
Wywo³ane po¿ary 346
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 171
Liczba straconych gwiazdek 100
EfektywnoϾ 61.54%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 190.00ft
Najwy¿szy skok 5
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 351º
Unikalne skoki znalezione 1 out of 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:59
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:59
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1755901.67ft
Dystans pokonany na nogach 127986.56ft
Dystans pokonany wp³aw 1414.12ft
Dystans pokonany samochodem 1286398.13ft
Dystans pokonany rowerem 11766.36ft
Dystans pokonany motocyklem 250407.59ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 38849.54ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 7372.70ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 24960.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6746.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:20
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 9
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:03
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:15
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!