About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dbr_onix
Last Updated: 08/13/05 20:38
Viewed 10767 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 58.82%
Ranking kryminalny Shooter (6894)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 57:04
Miniête dni w grze 236 dni
Iloœæ zapisañ gry 168
Liczba odwiedzin w szpitalu 94
Razy utopiony 1
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 136
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
105 po 234 próbach
44.87%
Zamalowane tagi 22 out of 100
22%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 80lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 15.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3340
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 8%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 9%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 82%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 1.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 21
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 187
Zabici zrekrutowani 64
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 102
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1020
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $142 940,00
Kasa wydana na modê $305,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $400,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $7 370,00
Kasa wydana na jedzenie $1 162,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $151 497,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $180 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $484,00
Kasa wygrana w kasynach $212,00
Kasa przegrana w kasynach $272,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $24,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14909 z 24852
59.99%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 116
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3179
Ludzie zniszczeni przez innych 935
Zniszczeni kryminaliœci 30
Zniszczeni cz³onkowie gangów 919
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1526
Zniszczone pojazdy ziemne 1172
Zniczone ³odzie 11
Zniszczone helikoptery i samoloty 156
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 882 276,00
Liczba przebitych kó³ 219
Liczba strza³ów w g³owê 1363
Wywo³ane po¿ary 909
Policja
Iloœæ ³apówek 15
Liczba zdobytych gwiazdek 505
Liczba straconych gwiazdek 281
EfektywnoϾ 44.87%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 293.33ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 439º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2369.53ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:29
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 548.21ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 50.31ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:32
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6650425.75ft
Dystans pokonany na nogach 775573.25ft
Dystans pokonany wp³aw 20456.05ft
Dystans pokonany samochodem 2507421.50ft
Dystans pokonany rowerem 282437.97ft
Dystans pokonany motocyklem 1687495.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 78599.43ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 118701.17ft
Dystans pokonany samolotem 1167261.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 11113.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1366.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:01
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:05
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:33
Czas lotu 1:49
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 1
Ludzie uratowani w misji medyka 1
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 238
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:19
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:40
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:06
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:09
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!