About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dbr_onix
Last Updated: 08/13/05 20:38
Viewed 10850 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.82%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6894)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 57:04
Þaidime praëjusios dienos 236 dienos
Þaidimas iðsaugotas 168
Apsilankymai ligoninëje 94
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 136
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
105 ið 234 bandymø
44.87%
Perpurkðti grafitai 22 out of 100
22%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 80lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 15.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3340
Þaidëjo statistikos
Storumas 8%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 9%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 82%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 1.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 21
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 187
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 64
Viso nuþudyta gaujø nariø 102
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1020
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $142.940,00
Mados biudþetas $305,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $400,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.370,00
Maisto biudþetas $1.162,00
Visas apsipirkimo biudþetas $151.497,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $180.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $484,00
Loðimuose laimëti pinigai $212,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $272,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $24,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14909 ið 24852
59.99%
Sunaudota sprogmenø (kg) 116
Tavo nuþudyti þmonës 3179
Kitø nuþudyti þmonës 935
Nuþudyti nusikaltëliai 30
Nuþudyti gaujø nariai 919
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1526
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1172
Sunaikinti laivai 11
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 156
Pridaryta þalos uþ $2.882.276,00
Perðautos padangos 219
Ðûviai á galvà 1363
Sukelti gaisrai 909
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 505
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 281
Paisekimas 44.87%
Keliskart suimtas 6
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 293.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 439º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2369.53ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:29
Toliausiai ant priekinio rato 548.21ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:13
Toliausiai dviem ratais 50.31ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:32
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:32
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6650425.75ft
Pësèiomis nueita 775573.25ft
Plaukte nuplaukta 20456.05ft
Automobiliu nuvaþiuota 2507421.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 282437.97ft
Motociklu nuvaþiuota 1687495.13ft
Laivu nuplaukta 78599.43ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 118701.17ft
Lëktuvu nuskrista 1167261.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 11113.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1366.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:01
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:05
Laikas su raketine kuprine 0:33
Skrydþiø laikas 1:49
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 1
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 238
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:19
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:34
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:40
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:06
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:09
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:19
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!