About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: damzzz
Last Updated: 06/21/08 04:00
Viewed 11850 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 90.37%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7872)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 51:42
Þaidime praëjusios dienos 208 dienos
Þaidimas iðsaugotas 273
Apsilankymai ligoninëje 19
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 35
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
135 ið 226 bandymø
59.73%
Perpurkðti grafitai 13 out of 100
13%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2270
Þaidëjo statistikos
Storumas 30%
Iðtvermë 67%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 47%
Raumenys 11%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 91%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 88%
Dviraèiø vairavimo gabumai 75%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 18
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 59.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 75.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 58
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 22
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 34
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2075
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $542.560,00
Mados biudþetas $8.796,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.494,00
Kirpyklø biudþetas $400,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $260,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.500,00
Maisto biudþetas $350,00
Visas apsipirkimo biudþetas $555.100,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $3.667.648,00
Loðimuose laimëti pinigai $4.298.150,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $403.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20765 ið 30836
67.34%
Sunaudota sprogmenø (kg) 92
Tavo nuþudyti þmonës 3693
Kitø nuþudyti þmonës 505
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 2009
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2927
Sunaikinti automobiliai/motociklai 593
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 113
Pridaryta þalos uþ $1.945.577,00
Perðautos padangos 219
Ðûviai á galvà 1918
Sukelti gaisrai 400
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 553
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 307
Paisekimas 59.73%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 74
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 785º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2346.48ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:06
Toliausiai ant priekinio rato 187.81ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 23.79ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:06
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:06
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6074067.76ft
Pësèiomis nueita 512564.72ft
Plaukte nuplaukta 4662.20ft
Automobiliu nuvaþiuota 3464812.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 123562.39ft
Motociklu nuvaþiuota 841838.75ft
Laivu nuplaukta 41224.32ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 278760.97ft
Lëktuvu nuskrista 767995.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 34326.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4320.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:31
Laikas su raketine kuprine 0:03
Skrydþiø laikas 1:42
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $2.698,00
Nuveþti keleiviai 17
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $28.125,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 7 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:51
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 14
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 37
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 6:03
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:47
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:59
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:07
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:02
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:56
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:25
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:55
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:35
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:05
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:46
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:15
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:32
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:38
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:18
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:38
Geriausias laikas - World War Aces 2:18
Geriausias laikas - Barnstorming 6:42
Geriausias laikas - Military Service 6:06
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:04
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:57
Geriausias laikas - Heli Hell 5:23

Get Stats Like These!