About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: d!neX
Last Updated: 09/07/06 20:33
Viewed 12567 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 89.30%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8412)
Ostatnia Wykonana Misja Lv Ringroad
Czas grania 57:58
Miniête dni w grze 261 dni
Iloœæ zapisañ gry 433
Liczba odwiedzin w szpitalu 14
Razy utopiony 1
Szczêœcie $100.00
Liczba zjedzonych posi³ków 55
Przemalowania samochodów 68
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
127 po 191 próbach
66.49%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 6.50m
Ostatni wynik w tañczeniu 2590
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 28%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 35%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $100.00
Ranga pilota Hauptmann
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 26
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 50.00%
Postêp z Katie 8.00%
Postêp z Millie 19.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 48
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 90.57%
Utrzymane terytoria 48
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 48
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 44
Zabici zrekrutowani 24
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 74
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1650
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $4 940,00
Kasa wydana na modê $35 143,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 728,00
Kasa wydana na fryzjera $2 430,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $31 295,00
Kasa wydana na jedzenie $372,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $73 158,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $243,00
Kasa wygrana w kasynach $2,00
Kasa przegrana w kasynach $241,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 11
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 700,00
Najwiêkszy ³up $1 620,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15593 z 26430
59%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 109
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3332
Ludzie zniszczeni przez innych 508
Zniszczeni kryminaliœci 83
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1599
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2913
Zniszczone pojazdy ziemne 555
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 135
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 249 905,00
Liczba przebitych kó³ 191
Liczba strza³ów w g³owê 1320
Wywo³ane po¿ary 846
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 512
Liczba straconych gwiazdek 367
EfektywnoϾ 66.49%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1868.00m
Najwy¿szy skok 56
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1252º
Unikalne skoki znalezione 10 von 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 6 von 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 584.25m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:30
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 81.14m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 41.36m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:21
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:22
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2652137.82m
Dystans pokonany na nogach 231031.94m
Dystans pokonany wp³aw 6174.37m
Dystans pokonany samochodem 1158361.50m
Dystans pokonany rowerem 119312.67m
Dystans pokonany motocyklem 610310.19m
Dystans pokonany ³odzi¹ 79953.66m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1203.62m
Dystans pokonany helikopterem 77420.96m
Dystans pokonany samolotem 349693.91m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 15638.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 3037.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:07
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:17
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:32
Czas lotu 0:32
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 11
Kryminaliœci zabici w Vigilante 66
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 7
Ludzie uratowani w misji medyka 28
Kasa zarobiona w taksówce $1 079,00
Podwiezieni pasa¿erowie 12
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 420,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 9 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:02
Dostarczone paczki 61
Pstrykniête zdjêcia 111
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 36
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:59
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:10
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:40
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:50
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:51
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:16
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:25
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:49
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:50
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:35
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:11
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:37
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:40
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:47
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:19
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:07
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:58
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!