About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: d!neX
Last Updated: 09/07/06 20:33
Viewed 12527 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 89.30%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8412)
Paskutinë Pereita Misija Lv Ringroad
Þaidimo laikas 57:58
Þaidime praëjusios dienos 261 dienos
Þaidimas iðsaugotas 433
Apsilankymai ligoninëje 14
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë $100.00
Suvalgyti patiekalai 55
Perdaþyti automobiliai 68
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
127 ið 191 bandymø
66.49%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 6.50m
paskutinis ðokiø rezultatas 2590
Þaidëjo statistikos
Storumas 28%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 35%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $100.00
Lakûnø reitingas Hauptmann
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 26
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 50.00%
Progresas su Katie 8.00%
Progresas su Millie 19.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 48
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 90.57%
Priklausanèios teritorijos 48
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 48
Verbuoti gaujos nariai 44
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 24
Viso nuþudyta gaujø nariø 74
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1650
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $4.940,00
Mados biudþetas $35.143,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.728,00
Kirpyklø biudþetas $2.430,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $31.295,00
Maisto biudþetas $372,00
Visas apsipirkimo biudþetas $73.158,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $243,00
Loðimuose laimëti pinigai $2,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $241,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 11
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.700,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.620,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15593 ið 26430
59%
Sunaudota sprogmenø (kg) 109
Tavo nuþudyti þmonës 3332
Kitø nuþudyti þmonës 508
Nuþudyti nusikaltëliai 83
Nuþudyti gaujø nariai 1599
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2913
Sunaikinti automobiliai/motociklai 555
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 135
Pridaryta þalos uþ $2.249.905,00
Perðautos padangos 191
Ðûviai á galvà 1320
Sukelti gaisrai 846
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 512
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 367
Paisekimas 66.49%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1868.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 56
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1252º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 von 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 von 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 584.25m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:30
Toliausiai ant priekinio rato 81.14m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 41.36m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:21
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:22
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2652137.82m
Pësèiomis nueita 231031.94m
Plaukte nuplaukta 6174.37m
Automobiliu nuvaþiuota 1158361.50m
Dviraèiu nuvaþiuota 119312.67m
Motociklu nuvaþiuota 610310.19m
Laivu nuplaukta 79953.66m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1203.62m
Sraigtasparniu nuskrista 77420.96m
Lëktuvu nuskrista 349693.91m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 15638.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 3037.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:07
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:17
Laikas su raketine kuprine 0:32
Skrydþiø laikas 0:32
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 11
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 66
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 7
Greitàja iðgelbëti þmonës 28
Taksi uþdirbti pinigai $1.079,00
Nuveþti keleiviai 12
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $10.420,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.400,00
Eksportuoti automobiliai 9 von 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:02
Pristatyti siuntiniai 61
Padarytos nuotraukos 111
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 36
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:59
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:10
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:40
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:50
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:51
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:16
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:25
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:49
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:22
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:50
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:40
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:47
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:19
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:07
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:58
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!