About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: czlowiekpuszka
Last Updated: 08/26/09 13:05
Viewed 9852 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 94.12%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12968)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 76:18
Miniête dni w grze 285 dni
Iloœæ zapisañ gry 261
Liczba odwiedzin w szpitalu 54
Razy utopiony 1
Szczêœcie 880
Liczba zjedzonych posi³ków 38
Przemalowania samochodów 99
Iloœæ odwiedzin na si³owni 0
Iloœc wpisanych kodów 55
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
140 po 439 próbach
31.89%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 44 out of 50
88%
Zebrane ostrygi 12 out of 50
24%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3720
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 88%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 23%
Musku³y 1%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 17.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 7.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 57
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 31
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 171
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2047
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $446 900,00
Kasa wydana na modê $204,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $250,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $77 150,00
Kasa wydana na jedzenie $286,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $521 090,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $7 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 3
Kasa zarobiona na w³amaniach $180,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
24492 z 41816
58.57%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 283
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6317
Ludzie zniszczeni przez innych 842
Zniszczeni kryminaliœci 648
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2086
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4664
Zniszczone pojazdy ziemne 1678
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 185
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 524 391,00
Liczba przebitych kó³ 331
Liczba strza³ów w g³owê 1134
Wywo³ane po¿ary 1137
Policja
Iloœæ ³apówek 26
Liczba zdobytych gwiazdek 947
Liczba straconych gwiazdek 556
EfektywnoϾ 31.89%
Razy z³apany 8
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6263.33ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 760º
Unikalne skoki znalezione 19 out of 70
27.14%
Unikalne skoki wykonane 11 out of 70
15.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 345.67ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 260.44ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 270.80ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:37
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:20
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11612840.75ft
Dystans pokonany na nogach 661895.63ft
Dystans pokonany wp³aw 26312.43ft
Dystans pokonany samochodem 6674745.50ft
Dystans pokonany rowerem 232770.23ft
Dystans pokonany motocyklem 2639484.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 126166.21ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2193.87ft
Dystans pokonany helikopterem 186581.25ft
Dystans pokonany samolotem 1062691.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:31
Czas lotu 2:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 50
Kryminaliœci zabici w Vigilante 534
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 11
Ugaszone po¿ary 120
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 253
Kasa zarobiona w taksówce $21 185,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 960,00
Poziom alfonsa 9
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 9
Kasa zarobiona jako alfons $8 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 5
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:52
Dostarczone paczki 80
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:34
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:50
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:57
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:45
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:04
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:05
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:44
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:07
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:51
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:05
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:32
Najlepszy czas w World War Aces 2:10
Najlepszy czas w Barnstorming 5:12
Najlepszy czas w Military Service 4:30
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:06
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:29
Najlepszy czas w Heli Hell 5:55

Get Stats Like These!