About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: czlowiekpuszka
Last Updated: 08/26/09 13:05
Viewed 9847 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 94.12%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12968)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 76:18
Þaidime praëjusios dienos 285 dienos
Þaidimas iðsaugotas 261
Apsilankymai ligoninëje 54
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 880
Suvalgyti patiekalai 38
Perdaþyti automobiliai 99
Gimnastikos salë aplankyta 0
Sukèiauta 55
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
140 ið 439 bandymø
31.89%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 44 out of 50
88%
Surinktos kriauklës 12 out of 50
24%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3720
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 88%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 23%
Raumenys 1%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 17.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 7.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 57
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 31
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 171
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2047
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $446.900,00
Mados biudþetas $204,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $250,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $77.150,00
Maisto biudþetas $286,00
Visas apsipirkimo biudþetas $521.090,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $7.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 3
Vagystëmis uþdirbti pinigai $180,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
24492 ið 41816
58.57%
Sunaudota sprogmenø (kg) 283
Tavo nuþudyti þmonës 6317
Kitø nuþudyti þmonës 842
Nuþudyti nusikaltëliai 648
Nuþudyti gaujø nariai 2086
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4664
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1678
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 185
Pridaryta þalos uþ $7.524.391,00
Perðautos padangos 331
Ðûviai á galvà 1134
Sukelti gaisrai 1137
Policija
policijos kyðiai 26
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 947
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 556
Paisekimas 31.89%
Keliskart suimtas 8
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 760º
Rasti unikalûs ðuoliai 19 out of 70
27.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 345.67ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 260.44ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 270.80ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:37
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11612840.75ft
Pësèiomis nueita 661895.63ft
Plaukte nuplaukta 26312.43ft
Automobiliu nuvaþiuota 6674745.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 232770.23ft
Motociklu nuvaþiuota 2639484.00ft
Laivu nuplaukta 126166.21ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2193.87ft
Sraigtasparniu nuskrista 186581.25ft
Lëktuvu nuskrista 1062691.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:31
Skrydþiø laikas 2:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 50
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 534
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 11
Uþgesinti gaisrai 120
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 253
Taksi uþdirbti pinigai $21.185,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.960,00
Sàvadavimo lygis 9
Sàvadautos merginos 9
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.700,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 5
Karjere uþtruktas laikas 21:52
Pristatyti siuntiniai 80
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 29
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:34
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:50
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:57
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:45
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:26
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:04
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:05
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:44
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:07
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:51
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:05
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:32
Geriausias laikas - World War Aces 2:10
Geriausias laikas - Barnstorming 5:12
Geriausias laikas - Military Service 4:30
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:06
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:29
Geriausias laikas - Heli Hell 5:55

Get Stats Like These!