About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: contranj
Last Updated: 06/19/05 19:10
Viewed 12787 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 33.16%
Ranking kryminalny Jacker (4688)
Ostatnia Wykonana Misja Toreno's Last Flight
Czas grania 21:43
Miniête dni w grze 91 dni
Iloœæ zapisañ gry 127
Liczba odwiedzin w szpitalu 9
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 11
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
54 po 76 próbach
71.05%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 73.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2490
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 74%
Respekt 90%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 27%
Musku³y 57%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 33%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 10%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 65%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 28.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 23
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 34
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 95
Zabici zrekrutowani 30
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 71
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 891
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $18 800,00
Kasa wydana na modê $1 375,00
Kasa wydana na tatua¿e $495,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $65,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $21 385,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $70 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9287 z 15502
59.91%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 371
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1656
Ludzie zniszczeni przez innych 278
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 872
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1345
Zniszczone pojazdy ziemne 237
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 90
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 482 718,00
Liczba przebitych kó³ 139
Liczba strza³ów w g³owê 530
Wywo³ane po¿ary 442
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 238
Liczba straconych gwiazdek 151
EfektywnoϾ 71.05%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 160.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 271º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 5.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:26
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:26
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2325117.07ft
Dystans pokonany na nogach 374373.00ft
Dystans pokonany wp³aw 682.37ft
Dystans pokonany samochodem 1541192.88ft
Dystans pokonany rowerem 123532.62ft
Dystans pokonany motocyklem 218852.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 22766.91ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 34433.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 9283.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:26
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:19
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 425,00
Poziom alfonsa 7
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $6 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 87
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:19
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!