About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: click
Last Updated: 03/18/08 22:29
Viewed 11103 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 70.05%
Ranking kryminalny Soldier (24380)
Ostatnia Wykonana Misja Go-go Karting
Czas grania 44:12
Miniête dni w grze 180 dni
Iloœæ zapisañ gry 102
Liczba odwiedzin w szpitalu 80
Razy utopiony 1
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 26
Przemalowania samochodów 15
Iloœæ odwiedzin na si³owni 2
Iloœc wpisanych kodów 1250
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
99 po 289 próbach
34.26%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 60lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 6.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3440
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 74%
Musku³y 63%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 16.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 16
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 26
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 19
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 45
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 794
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $80,00
Kasa wydana na modê $1 580,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 800,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $58 221,00
Kasa wydana na jedzenie $52,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $58 833,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 130,00
Kasa wygrana w kasynach $4 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $4 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
61054 z 67245
90.79%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1006
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3558
Ludzie zniszczeni przez innych 769
Zniszczeni kryminaliœci 39
Zniszczeni cz³onkowie gangów 753
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2072
Zniszczone pojazdy ziemne 1269
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 215
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 211 976,00
Liczba przebitych kó³ 558
Liczba strza³ów w g³owê 679
Wywo³ane po¿ary 2482
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 257
Liczba straconych gwiazdek 78
EfektywnoϾ 34.26%
Razy z³apany 8
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 15040.00ft
Najwy¿szy skok 821
najwiêcej fiko³ków przy skoku 12
Najwiêkszy obrót przy skoku 11310º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 949.15ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 243.89ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 275.77ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:59
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:31
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5808340.52ft
Dystans pokonany na nogach 658175.13ft
Dystans pokonany wp³aw 25897.95ft
Dystans pokonany samochodem 3256458.25ft
Dystans pokonany rowerem 90661.73ft
Dystans pokonany motocyklem 1017414.69ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 24896.63ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1907.25ft
Dystans pokonany helikopterem 279881.00ft
Dystans pokonany samolotem 416294.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 34160.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2593.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:45
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:42
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:05
Czas lotu 1:16
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 5
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 4
Ugaszone po¿ary 14
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $1 704,00
Podwiezieni pasa¿erowie 17
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 8 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 152
Wykonane poziomy na strzelnicy 7 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:34
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:41
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:50
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:53
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 3
Najlepszy czas w Vinewood 3:25
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 4:16
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:56
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:46
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:33
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:58
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 3
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:16
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:23
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:12
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!