About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: click
Last Updated: 03/18/08 22:29
Viewed 11150 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 70.05%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (24380)
Paskutinë Pereita Misija Go-go Karting
Þaidimo laikas 44:12
Þaidime praëjusios dienos 180 dienos
Þaidimas iðsaugotas 102
Apsilankymai ligoninëje 80
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 26
Perdaþyti automobiliai 15
Gimnastikos salë aplankyta 2
Sukèiauta 1250
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
99 ið 289 bandymø
34.26%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 60lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 6.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3440
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 74%
Raumenys 63%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 16.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 16
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 26
Verbuoti gaujos nariai 19
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 45
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 794
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $80,00
Mados biudþetas $1.580,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.800,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $58.221,00
Maisto biudþetas $52,00
Visas apsipirkimo biudþetas $58.833,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.130,00
Loðimuose laimëti pinigai $4.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $4.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
61054 ið 67245
90.79%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1006
Tavo nuþudyti þmonës 3558
Kitø nuþudyti þmonës 769
Nuþudyti nusikaltëliai 39
Nuþudyti gaujø nariai 753
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2072
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1269
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 215
Pridaryta þalos uþ $6.211.976,00
Perðautos padangos 558
Ðûviai á galvà 679
Sukelti gaisrai 2482
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 257
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 78
Paisekimas 34.26%
Keliskart suimtas 8
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 15040.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 821
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 12
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 11310º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 949.15ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 243.89ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 275.77ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:59
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:31
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5808340.52ft
Pësèiomis nueita 658175.13ft
Plaukte nuplaukta 25897.95ft
Automobiliu nuvaþiuota 3256458.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 90661.73ft
Motociklu nuvaþiuota 1017414.69ft
Laivu nuplaukta 24896.63ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1907.25ft
Sraigtasparniu nuskrista 279881.00ft
Lëktuvu nuskrista 416294.56ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 34160.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2593.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:45
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:42
Laikas su raketine kuprine 1:05
Skrydþiø laikas 1:16
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 5
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 4
Uþgesinti gaisrai 14
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $1.704,00
Nuveþti keleiviai 17
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 8 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 152
Pereiti tiro lygiai 7 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:34
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:41
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:50
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:53
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 3
Geriausias laikas - Vinewood 3:25
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 4:16
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:56
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:46
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:33
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:58
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 3
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:16
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:23
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:12
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!