About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: chembee
Last Updated: 07/29/05 21:24
Viewed 11300 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 59.89%
Ranking kryminalny Shooter (5943)
Ostatnia Wykonana Misja Cop Wheels
Czas grania 40:45
Miniête dni w grze 153 dni
Iloœæ zapisañ gry 198
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 20
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 175 próbach
55.43%
Zamalowane tagi 23 out of 100
23%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4620
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 87%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 17%
Musku³y 90%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 64%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 55%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 24.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 37
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 48
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 228
Zabici zrekrutowani 116
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 130
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1518
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $5 600,00
Kasa wydana na modê $440,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $148,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $6 958,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $332 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12328 z 20585
59.89%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 81
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2395
Ludzie zniszczeni przez innych 497
Zniszczeni kryminaliœci 7
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1417
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2105
Zniszczone pojazdy ziemne 270
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 89
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 139 297,00
Liczba przebitych kó³ 201
Liczba strza³ów w g³owê 826
Wywo³ane po¿ary 273
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 239
Liczba straconych gwiazdek 175
EfektywnoϾ 55.43%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 303.33ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 613º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 638.21ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 127.67ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 109.28ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5034698ft
Dystans pokonany na nogach 571854.69ft
Dystans pokonany wp³aw 7088.01ft
Dystans pokonany samochodem 2776900.75ft
Dystans pokonany rowerem 81051.24ft
Dystans pokonany motocyklem 1000952.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 55584.55ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 199946.66ft
Dystans pokonany samolotem 278249.22ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 50310.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 12760.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:53
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:32
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 0:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 94
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 3
Kasa zarobiona w taksówce $5 210,00
Podwiezieni pasa¿erowie 37
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 395,00
Poziom alfonsa 9
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 19
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:40
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:31
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:53
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:25
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:18
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:41
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:24
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:22
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 2
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:09
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:29
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!