About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: chembee
Last Updated: 07/29/05 21:24
Viewed 11321 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 59.89%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5943)
Paskutinë Pereita Misija Cop Wheels
Þaidimo laikas 40:45
Þaidime praëjusios dienos 153 dienos
Þaidimas iðsaugotas 198
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 20
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
97 ið 175 bandymø
55.43%
Perpurkðti grafitai 23 out of 100
23%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4620
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 87%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 17%
Raumenys 90%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 64%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 55%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 24.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 37
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 48
Verbuoti gaujos nariai 228
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 116
Viso nuþudyta gaujø nariø 130
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1518
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $5.600,00
Mados biudþetas $440,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $148,00
Visas apsipirkimo biudþetas $6.958,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $332.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12328 ið 20585
59.89%
Sunaudota sprogmenø (kg) 81
Tavo nuþudyti þmonës 2395
Kitø nuþudyti þmonës 497
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 1417
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2105
Sunaikinti automobiliai/motociklai 270
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 89
Pridaryta þalos uþ $1.139.297,00
Perðautos padangos 201
Ðûviai á galvà 826
Sukelti gaisrai 273
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 239
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 175
Paisekimas 55.43%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 303.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 613º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 638.21ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 127.67ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 109.28ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5034698ft
Pësèiomis nueita 571854.69ft
Plaukte nuplaukta 7088.01ft
Automobiliu nuvaþiuota 2776900.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 81051.24ft
Motociklu nuvaþiuota 1000952.88ft
Laivu nuplaukta 55584.55ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 199946.66ft
Lëktuvu nuskrista 278249.22ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 50310.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 12760.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:53
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:32
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 94
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 2
Greitàja iðgelbëti þmonës 3
Taksi uþdirbti pinigai $5.210,00
Nuveþti keleiviai 37
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.395,00
Sàvadavimo lygis 9
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.600,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 19
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:40
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:31
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:53
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:25
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:18
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:41
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:24
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:22
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 2
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:09
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:29
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!