About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: carru
Last Updated: 08/20/08 15:16
Viewed 12040 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 97.33%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10416)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 60:47
Miniête dni w grze 228 dni
Iloœæ zapisañ gry 287
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 33
Przemalowania samochodów 18
Iloœæ odwiedzin na si³owni 21
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
139 po 198 próbach
70.2%
Zamalowane tagi 100 de 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 de 50
100%
Zebrane podkowy 50 de 50
100%
Zebrane ostrygi 50 de 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3860
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 8%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 31%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 4%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 28
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 19
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Asesino Profesional
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Cutre
Shotgun Asesino Profesional
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 55
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 55
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 16
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 70
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1948
Najwiêkszy gang Families de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $16 880,00
Kasa wydana na modê $13 230,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $80,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $5 930,00
Kasa wydana na jedzenie $234,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $35 904,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $48 943,00
Kasa wygrana w kasynach $154 315,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $120 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $4 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19897 z 21506
92.52%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 54
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4631
Ludzie zniszczeni przez innych 618
Zniszczeni kryminaliœci 144
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1861
Zabicia od ostatniego zapisania gry 26
Zanotowane zabójstwa 4018
Zniszczone pojazdy ziemne 1139
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 122
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 643 501,00
Liczba przebitych kó³ 202
Liczba strza³ów w g³owê 1628
Wywo³ane po¿ary 564
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 599
Liczba straconych gwiazdek 257
EfektywnoϾ 70.2%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial doble
Najd³uszy skok 1877.00m
Najwy¿szy skok 35
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 868º
Unikalne skoki znalezione 20 de 70
28.57%
Unikalne skoki wykonane 14 de 70
20%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 133.41m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 226.17m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 136.07m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:12
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3103587.52m
Dystans pokonany na nogach 190062.20m
Dystans pokonany wp³aw 6477.91m
Dystans pokonany samochodem 2075535.13m
Dystans pokonany rowerem 72682.85m
Dystans pokonany motocyklem 310992.09m
Dystans pokonany ³odzi¹ 12563.51m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 87661.05m
Dystans pokonany samolotem 309387.78m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 36734.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 1491.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 17:55
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:54
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:13
Czas lotu 1:54
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 14
Kryminaliœci zabici w Vigilante 138
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 192
Kasa zarobiona w taksówce $29 220,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 785,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 de 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 17:38
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 102
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 de 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 1:40
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:23
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:46
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:34
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:46
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:23
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:03
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:48
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:48
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:45
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:06
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:34
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:56
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:48
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:02
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:18
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:22
Najlepszy czas w World War Aces 2:14
Najlepszy czas w Barnstorming 6:08
Najlepszy czas w Military Service 5:22
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:23
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:43
Najlepszy czas w Heli Hell 5:00

Get Stats Like These!