About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: carru
Last Updated: 08/20/08 15:16
Viewed 12003 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 97.33%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10416)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 60:47
Þaidime praëjusios dienos 228 dienos
Þaidimas iðsaugotas 287
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 33
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 21
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
139 ið 198 bandymø
70.2%
Perpurkðti grafitai 100 de 100
100%
Nuotraukos 50 de 50
100%
Surinktos pasagos 50 de 50
100%
Surinktos kriauklës 50 de 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3860
Þaidëjo statistikos
Storumas 8%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 31%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 4%
Lakûnø reitingas As
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 28
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 19
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Asesino Profesional
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Asesino Profesional
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 55
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 55
Verbuoti gaujos nariai 16
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 16
Viso nuþudyta gaujø nariø 70
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1948
Didþiausia gauja Families de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $16.880,00
Mados biudþetas $13.230,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $80,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $5.930,00
Maisto biudþetas $234,00
Visas apsipirkimo biudþetas $35.904,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $48.943,00
Loðimuose laimëti pinigai $154.315,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $120.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $4.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19897 ið 21506
92.52%
Sunaudota sprogmenø (kg) 54
Tavo nuþudyti þmonës 4631
Kitø nuþudyti þmonës 618
Nuþudyti nusikaltëliai 144
Nuþudyti gaujø nariai 1861
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 26
Viso teisëtø nuþudymø 4018
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1139
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 122
Pridaryta þalos uþ $3.643.501,00
Perðautos padangos 202
Ðûviai á galvà 1628
Sukelti gaisrai 564
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 599
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 257
Paisekimas 70.2%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial doble
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1877.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 35
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 868º
Rasti unikalûs ðuoliai 20 de 70
28.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 14 de 70
20%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 133.41m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:09
Toliausiai ant priekinio rato 226.17m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 136.07m
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3103587.52m
Pësèiomis nueita 190062.20m
Plaukte nuplaukta 6477.91m
Automobiliu nuvaþiuota 2075535.13m
Dviraèiu nuvaþiuota 72682.85m
Motociklu nuvaþiuota 310992.09m
Laivu nuplaukta 12563.51m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 87661.05m
Lëktuvu nuskrista 309387.78m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 36734.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 1491.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:55
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:54
Laikas su raketine kuprine 1:13
Skrydþiø laikas 1:54
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 14
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 138
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 192
Taksi uþdirbti pinigai $29.220,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.785,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.100,00
Eksportuoti automobiliai 30 de 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 17:38
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 102
Pereiti tiro lygiai 12 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 de 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 1:40
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:25
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:56
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:46
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:34
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:46
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:15
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:03
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:48
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:48
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:45
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:06
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:34
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 4:56
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:48
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:02
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:18
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:22
Geriausias laikas - World War Aces 2:14
Geriausias laikas - Barnstorming 6:08
Geriausias laikas - Military Service 5:22
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:23
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:43
Geriausias laikas - Heli Hell 5:00

Get Stats Like These!