About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: buzze
Last Updated: 06/25/05 09:09
Viewed 10955 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11195)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 64:32
Miniête dni w grze 230 dni
Iloœæ zapisañ gry 227
Liczba odwiedzin w szpitalu 30
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 149
Przemalowania samochodów 75
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 222 próbach
65.32%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4810
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 19%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 43%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 40
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 32
Liczba us³ug dziwek 15
Postêp z Denise 88.00%
Postêp z Michelle 76.00%
Postêp z Helen¹ 31.00%
Postêp z Barbar¹ 55.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 80.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 83
Zabici zrekrutowani 18
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 48
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1923
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $216 680,00
Kasa wydana na modê $109 461,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 780,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $160,00
Kasa wydana na tuning aut $102 445,00
Kasa wydana na jedzenie $1 080,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $425 096,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 080 976,00
Kasa wygrana w kasynach $2 051 374,00
Kasa przegrana w kasynach $29 602,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23181 z 26501
87.47%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 144
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3894
Ludzie zniszczeni przez innych 511
Zniszczeni kryminaliœci 88
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1876
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3266
Zniszczone pojazdy ziemne 675
Zniczone ³odzie 11
Zniszczone helikoptery i samoloty 169
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 192 835,00
Liczba przebitych kó³ 238
Liczba strza³ów w g³owê 1324
Wywo³ane po¿ary 747
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 566
Liczba straconych gwiazdek 324
EfektywnoϾ 65.32%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 9450.00ft
Najwy¿szy skok 101
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 862º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1729.53ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:29
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 341.57ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 214.99ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9525282.78ft
Dystans pokonany na nogach 757462.50ft
Dystans pokonany wp³aw 20897.10ft
Dystans pokonany samochodem 5151474.00ft
Dystans pokonany rowerem 423251.44ft
Dystans pokonany motocyklem 1389953.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 199076.23ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 24127.75ft
Dystans pokonany helikopterem 208364.97ft
Dystans pokonany samolotem 1215208.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 96476.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 38990.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:30
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:50
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:26
Czas lotu 2:06
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $15 669,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $25 125,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $6 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:30
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 69
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 2:32
NRG-500 Najlepszy czas 2:52
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:32
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:58
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:36
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:13
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:50
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:10
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:20
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:03
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:03
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:07
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:05
Najlepszy czas w World War Aces 2:04
Najlepszy czas w Barnstorming 5:05
Najlepszy czas w Military Service 4:29
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:02
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:52
Najlepszy czas w Heli Hell 5:36

Get Stats Like These!