About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: buzze
Last Updated: 06/25/05 09:09
Viewed 11019 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11195)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 64:32
Þaidime praëjusios dienos 230 dienos
Þaidimas iðsaugotas 227
Apsilankymai ligoninëje 30
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 149
Perdaþyti automobiliai 75
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 222 bandymø
65.32%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4810
Þaidëjo statistikos
Storumas 19%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 43%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 40
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 32
Aplankytos prostitutës 15
Progresas su Denise 88.00%
Progresas su Michelle 76.00%
Progresas su Helena 31.00%
Progresas su Barbara 55.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 80.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 83
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 18
Viso nuþudyta gaujø nariø 48
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1923
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $216.680,00
Mados biudþetas $109.461,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.780,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $160,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $102.445,00
Maisto biudþetas $1.080,00
Visas apsipirkimo biudþetas $425.096,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.080.976,00
Loðimuose laimëti pinigai $2.051.374,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $29.602,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
23181 ið 26501
87.47%
Sunaudota sprogmenø (kg) 144
Tavo nuþudyti þmonës 3894
Kitø nuþudyti þmonës 511
Nuþudyti nusikaltëliai 88
Nuþudyti gaujø nariai 1876
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3266
Sunaikinti automobiliai/motociklai 675
Sunaikinti laivai 11
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 169
Pridaryta þalos uþ $3.192.835,00
Perðautos padangos 238
Ðûviai á galvà 1324
Sukelti gaisrai 747
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 566
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 324
Paisekimas 65.32%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 9450.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 101
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 862º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1729.53ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:29
Toliausiai ant priekinio rato 341.57ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 214.99ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:05
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9525282.78ft
Pësèiomis nueita 757462.50ft
Plaukte nuplaukta 20897.10ft
Automobiliu nuvaþiuota 5151474.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 423251.44ft
Motociklu nuvaþiuota 1389953.50ft
Laivu nuplaukta 199076.23ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 24127.75ft
Sraigtasparniu nuskrista 208364.97ft
Lëktuvu nuskrista 1215208.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 96476.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 38990.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:30
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:50
Laikas su raketine kuprine 0:26
Skrydþiø laikas 2:06
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $15.669,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $25.125,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $6.300,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 19:30
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 69
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 2:32
NRG-500 geriausias laikas 2:52
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:32
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:58
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:51
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:36
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:13
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:53
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:50
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:10
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:20
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:03
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:03
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:07
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:21
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:05
Geriausias laikas - World War Aces 2:04
Geriausias laikas - Barnstorming 5:05
Geriausias laikas - Military Service 4:29
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:02
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:52
Geriausias laikas - Heli Hell 5:36

Get Stats Like These!