About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: buukas
Last Updated: 06/25/05 21:58
Viewed 11346 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 61.50%
Ranking kryminalny Shooter (6286)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 32:45
Miniête dni w grze 122 dni
Iloœæ zapisañ gry 147
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 32
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
102 po 126 próbach
80.95%
Zamalowane tagi 15 out of 100
15%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 56.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 1750
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 84%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 27%
Musku³y 85%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 52%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 95%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 11.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 26
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 26.42%
Utrzymane terytoria 14
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 24
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 66
Zabici zrekrutowani 27
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 37
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 861
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $87 780,00
Kasa wydana na modê $10 698,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 090,00
Kasa wydana na fryzjera $1 600,00
Kasa wydana na dziwki $62,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $12 000,00
Kasa wydana na jedzenie $279,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $112 947,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $298 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 523,00
Kasa wygrana w kasynach $545,00
Kasa przegrana w kasynach $978,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $125,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11915 z 17645
67.53%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 56
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2065
Ludzie zniszczeni przez innych 345
Zniszczeni kryminaliœci 4
Zniszczeni cz³onkowie gangów 786
Zabicia od ostatniego zapisania gry 1
Zanotowane zabójstwa 1801
Zniszczone pojazdy ziemne 383
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 118
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 592 631,00
Liczba przebitych kó³ 145
Liczba strza³ów w g³owê 1062
Wywo³ane po¿ary 281
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 236
Liczba straconych gwiazdek 170
EfektywnoϾ 80.95%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 436.67ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1118º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1395.13ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:33
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 214.66ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 141.65ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3788619.23ft
Dystans pokonany na nogach 457037.84ft
Dystans pokonany wp³aw 9551.44ft
Dystans pokonany samochodem 1770739.13ft
Dystans pokonany rowerem 117021.74ft
Dystans pokonany motocyklem 812377.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 21143.25ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 42904.02ft
Dystans pokonany samolotem 485264.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 67423.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 5156.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 11:28
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:39
Czas lotu 0:44
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 7
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $5 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 18
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:05
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!