About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: buukas
Last Updated: 06/25/05 21:58
Viewed 11423 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 61.50%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6286)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 32:45
Þaidime praëjusios dienos 122 dienos
Þaidimas iðsaugotas 147
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 32
Perdaþyti automobiliai 31
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
102 ið 126 bandymø
80.95%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 60lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 56.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 1750
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 84%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 27%
Raumenys 85%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 52%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 95%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 11.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 26
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 26.42%
Priklausanèios teritorijos 14
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 24
Verbuoti gaujos nariai 66
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 27
Viso nuþudyta gaujø nariø 37
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 861
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $87.780,00
Mados biudþetas $10.698,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.090,00
Kirpyklø biudþetas $1.600,00
Prostituèiø biudþetas $62,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $12.000,00
Maisto biudþetas $279,00
Visas apsipirkimo biudþetas $112.947,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $298.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.523,00
Loðimuose laimëti pinigai $545,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $978,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $125,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11915 ið 17645
67.53%
Sunaudota sprogmenø (kg) 56
Tavo nuþudyti þmonës 2065
Kitø nuþudyti þmonës 345
Nuþudyti nusikaltëliai 4
Nuþudyti gaujø nariai 786
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 1801
Sunaikinti automobiliai/motociklai 383
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 118
Pridaryta þalos uþ $1.592.631,00
Perðautos padangos 145
Ðûviai á galvà 1062
Sukelti gaisrai 281
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 236
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 170
Paisekimas 80.95%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 436.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1118º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1395.13ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:33
Toliausiai ant priekinio rato 214.66ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 141.65ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3788619.23ft
Pësèiomis nueita 457037.84ft
Plaukte nuplaukta 9551.44ft
Automobiliu nuvaþiuota 1770739.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 117021.74ft
Motociklu nuvaþiuota 812377.56ft
Laivu nuplaukta 21143.25ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 42904.02ft
Lëktuvu nuskrista 485264.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 67423.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5156.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 11:28
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:16
Laikas su raketine kuprine 0:39
Skrydþiø laikas 0:44
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 7
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $5.100,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 18
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:05
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!