About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: broncbuster
Last Updated: 06/25/05 05:20
Viewed 10873 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.22%
Ranking kryminalny Shooter (5809)
Ostatnia Wykonana Misja Beat Down On B Dup
Czas grania 35:36
Miniête dni w grze 125 dni
Iloœæ zapisañ gry 141
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 30
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
98 po 145 próbach
67.59%
Zamalowane tagi 21 out of 100
21%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4400
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 23%
Wytrzyma³oœæ 31%
Respekt 72%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 5%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 58%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 10.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 12
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 5.66%
Utrzymane terytoria 3
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 107
Zabici zrekrutowani 60
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 69
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 542
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $30 840,00
Kasa wydana na modê $235,00
Kasa wydana na tatua¿e $620,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $3 000,00
Kasa wydana na jedzenie $232,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $35 277,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $367 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 6
Kasa zarobiona na w³amaniach $400,00
Najwiêkszy ³up $320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8408 z 16187
51.94%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 91
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1913
Ludzie zniszczeni przez innych 416
Zniszczeni kryminaliœci 24
Zniszczeni cz³onkowie gangów 475
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1599
Zniszczone pojazdy ziemne 302
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 110
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 420 094,00
Liczba przebitych kó³ 148
Liczba strza³ów w g³owê 592
Wywo³ane po¿ary 409
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 323
Liczba straconych gwiazdek 258
EfektywnoϾ 67.59%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 240.00ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 287º
Unikalne skoki znalezione 19 out of 70
27.14%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1243.43ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 173.47ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 201.76ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:56
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:08
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4427384.83ft
Dystans pokonany na nogach 425494.72ft
Dystans pokonany wp³aw 9577.15ft
Dystans pokonany samochodem 2077034.75ft
Dystans pokonany rowerem 52974.50ft
Dystans pokonany motocyklem 1196577.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 23578.71ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 121328.37ft
Dystans pokonany samolotem 520819.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 1:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 7
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 1 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!