About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: broncbuster
Last Updated: 06/25/05 05:20
Viewed 10914 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 57.22%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5809)
Paskutinë Pereita Misija Beat Down On B Dup
Þaidimo laikas 35:36
Þaidime praëjusios dienos 125 dienos
Þaidimas iðsaugotas 141
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 30
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
98 ið 145 bandymø
67.59%
Perpurkðti grafitai 21 out of 100
21%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4400
Þaidëjo statistikos
Storumas 23%
Iðtvermë 31%
Pagarba 72%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 5%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 58%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 10.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 12
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 5.66%
Priklausanèios teritorijos 3
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 21
Verbuoti gaujos nariai 107
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 60
Viso nuþudyta gaujø nariø 69
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 542
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $30.840,00
Mados biudþetas $235,00
Tatuiruoèiø biudþetas $620,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.000,00
Maisto biudþetas $232,00
Visas apsipirkimo biudþetas $35.277,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.900,00
Nuosavybës biudþetas $367.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 6
Vagystëmis uþdirbti pinigai $400,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8408 ið 16187
51.94%
Sunaudota sprogmenø (kg) 91
Tavo nuþudyti þmonës 1913
Kitø nuþudyti þmonës 416
Nuþudyti nusikaltëliai 24
Nuþudyti gaujø nariai 475
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1599
Sunaikinti automobiliai/motociklai 302
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 110
Pridaryta þalos uþ $1.420.094,00
Perðautos padangos 148
Ðûviai á galvà 592
Sukelti gaisrai 409
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 323
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 258
Paisekimas 67.59%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 287º
Rasti unikalûs ðuoliai 19 out of 70
27.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1243.43ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 173.47ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 201.76ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:56
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:08
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4427384.83ft
Pësèiomis nueita 425494.72ft
Plaukte nuplaukta 9577.15ft
Automobiliu nuvaþiuota 2077034.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 52974.50ft
Motociklu nuvaþiuota 1196577.00ft
Laivu nuplaukta 23578.71ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 121328.37ft
Lëktuvu nuskrista 520819.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 1:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 7
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 1 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!