About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: brinb667
Last Updated: 06/20/07 22:03
Viewed 12182 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 91.98%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13961)
Ostatnia Wykonana Misja Barnstorming
Czas grania 91:15
Miniête dni w grze 360 dni
Iloœæ zapisañ gry 512
Liczba odwiedzin w szpitalu 10
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 135
Przemalowania samochodów 34
Iloœæ odwiedzin na si³owni 26
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
129 po 266 próbach
48.5%
Zamalowane tagi 100 sur 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 sur 50
100%
Zebrane podkowy 50 sur 50
100%
Zebrane ostrygi 50 sur 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3340
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 5:36
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 0
Seksapil 0
Musku³y 82%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Capitaine
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 59
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 61.00%
Postêp z Michelle 98.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 93.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Tueur
Pistolet z t³umikiem Tueur
Desert Eagle Tueur
Shotgun Tueur
Sawn-off shotgun Tueur
Combat shotgun Tueur
Pistolet maszynowy Tueur
SMG Tueur
AK47 Tueur
M4 Tueur
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 98
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 28
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3252
Najwiêkszy gang Familles de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $955 500,00
Kasa wydana na modê $30 059,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 165,00
Kasa wydana na fryzjera $1 100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $1 339,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $989 163,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 414 596,00
Kasa wygrana w kasynach $25 546 896,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $22 464 530,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 29
Liczba sprzedanych ³upów 61
Kasa zarobiona na w³amaniach $27 020,00
Najwiêkszy ³up $18 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
33105 z 57379
57.7%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 978
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4694
Ludzie zniszczeni przez innych 569
Zniszczeni kryminaliœci 78
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3171
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4181
Zniszczone pojazdy ziemne 706
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 102
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 480 612,00
Liczba przebitych kó³ 327
Liczba strza³ów w g³owê 699
Wywo³ane po¿ary 2871
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 539
Liczba straconych gwiazdek 392
EfektywnoϾ 48.5%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double cascade de taré
Najd³uszy skok 101.00m
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 545º
Unikalne skoki znalezione 4 sur 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 0 sur 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.34m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 47.77m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 116430008.00m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3465689.62m
Dystans pokonany na nogach 416114.28m
Dystans pokonany wp³aw 24307.08m
Dystans pokonany samochodem 1817966.75m
Dystans pokonany rowerem 131362.53m
Dystans pokonany motocyklem 551888.94m
Dystans pokonany ³odzi¹ 46843.60m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1061.79m
Dystans pokonany helikopterem 43508.56m
Dystans pokonany samolotem 392276.09m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 40360.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 17:40
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:29
Czas lotu 1:29
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 85
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 142
Kasa zarobiona w taksówce $11 359,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 480,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 97
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 sur 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 sur 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 10:04
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:24
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:55
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:47
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:28
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:49
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:05
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:07
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:36
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 8:53
Najlepszy czas w Barnstorming 7:06
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!