About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: brinb667
Last Updated: 06/20/07 22:03
Viewed 12178 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 91.98%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13961)
Paskutinë Pereita Misija Barnstorming
Þaidimo laikas 91:15
Þaidime praëjusios dienos 360 dienos
Þaidimas iðsaugotas 512
Apsilankymai ligoninëje 10
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 135
Perdaþyti automobiliai 34
Gimnastikos salë aplankyta 26
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
129 ið 266 bandymø
48.5%
Perpurkðti grafitai 100 sur 100
100%
Nuotraukos 50 sur 50
100%
Surinktos pasagos 50 sur 50
100%
Surinktos kriauklës 50 sur 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3340
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 5:36
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 0
Seksualumas 0
Raumenys 82%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Capitaine
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 59
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 61.00%
Progresas su Michelle 98.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 93.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Tueur
Pistoletas su duslintuvu Tueur
Desert Eagle Tueur
Ðratinis ðautuvas Tueur
Nupjautavamzdis Tueur
Kovinis ðautuvas Tueur
Maðininis pistoletas Tueur
SMG Tueur
AK47 Tueur
M4 Tueur
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 98
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 28
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3252
Didþiausia gauja Familles de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $955.500,00
Mados biudþetas $30.059,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.165,00
Kirpyklø biudþetas $1.100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $1.339,00
Visas apsipirkimo biudþetas $989.163,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.414.596,00
Loðimuose laimëti pinigai $25.546.896,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $22.464.530,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 29
Parduota pavogtø dalykø 61
Vagystëmis uþdirbti pinigai $27.020,00
Didþiausias vagysèiø grobis $18.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
33105 ið 57379
57.7%
Sunaudota sprogmenø (kg) 978
Tavo nuþudyti þmonës 4694
Kitø nuþudyti þmonës 569
Nuþudyti nusikaltëliai 78
Nuþudyti gaujø nariai 3171
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4181
Sunaikinti automobiliai/motociklai 706
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 102
Pridaryta þalos uþ $3.480.612,00
Perðautos padangos 327
Ðûviai á galvà 699
Sukelti gaisrai 2871
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 539
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 392
Paisekimas 48.5%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double cascade de taré
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 101.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 545º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 sur 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 sur 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.34m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 47.77m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 116430008.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:43
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3465689.62m
Pësèiomis nueita 416114.28m
Plaukte nuplaukta 24307.08m
Automobiliu nuvaþiuota 1817966.75m
Dviraèiu nuvaþiuota 131362.53m
Motociklu nuvaþiuota 551888.94m
Laivu nuplaukta 46843.60m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1061.79m
Sraigtasparniu nuskrista 43508.56m
Lëktuvu nuskrista 392276.09m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 40360.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:40
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:29
Skrydþiø laikas 1:29
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 85
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 142
Taksi uþdirbti pinigai $11.359,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.480,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 97
Pereiti tiro lygiai 12 sur 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 sur 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 10:04
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:24
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:55
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:55
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:51
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:47
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:28
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:49
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:05
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:07
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:09
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:36
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:21
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:15
Geriausias laikas - World War Aces 8:53
Geriausias laikas - Barnstorming 7:06
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!