About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: brinb666
Last Updated: 06/17/07 11:20
Viewed 12103 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 85.56%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11968)
Ostatnia Wykonana Misja Fish In A Barrel
Czas grania 83:56
Miniête dni w grze 330 dni
Iloœæ zapisañ gry 467
Liczba odwiedzin w szpitalu 9
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 129
Przemalowania samochodów 34
Iloœæ odwiedzin na si³owni 26
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
117 po 255 próbach
45.88%
Zamalowane tagi 100 sur 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 sur 50
100%
Zebrane podkowy 50 sur 50
100%
Zebrane ostrygi 50 sur 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3340
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 10%
Wytrzyma³oœæ 5:36
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 0
Seksapil 0
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 59
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 61.00%
Postêp z Michelle 98.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 93.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Tueur
Pistolet z t³umikiem Tueur
Desert Eagle Tueur
Shotgun Tueur
Sawn-off shotgun Tueur
Combat shotgun Tueur
Pistolet maszynowy Tueur
SMG Tueur
AK47 Tueur
M4 Tueur
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 42
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 21
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1487
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Trzeci najwiêkszy gang Familles de Grove Street
Kasa
Kasa wydana na bronie $327 840,00
Kasa wydana na modê $30 059,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 165,00
Kasa wydana na fryzjera $1 100,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $1 279,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $361 443,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 232 235,00
Kasa wygrana w kasynach $24 564 530,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $22 464 530,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5,00
Iloœc zrabowanych domów 29
Liczba sprzedanych ³upów 61
Kasa zarobiona na w³amaniach $27 020,00
Najwiêkszy ³up $18 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
24467 z 38949
62.82%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 946
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2781
Ludzie zniszczeni przez innych 484
Zniszczeni kryminaliœci 78
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1431
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2395
Zniszczone pojazdy ziemne 658
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 91
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 205 689,00
Liczba przebitych kó³ 269
Liczba strza³ów w g³owê 297
Wywo³ane po¿ary 2780
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 471
Liczba straconych gwiazdek 342
EfektywnoϾ 45.88%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double cascade de taré
Najd³uszy skok 66.00m
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 545º
Unikalne skoki znalezione 4 sur 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 0 sur 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.34m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 47.77m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 116430008.00m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3240835.65m
Dystans pokonany na nogach 343854.38m
Dystans pokonany wp³aw 24262.80m
Dystans pokonany samochodem 1747440.75m
Dystans pokonany rowerem 131362.53m
Dystans pokonany motocyklem 534699.69m
Dystans pokonany ³odzi¹ 45992.99m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1061.79m
Dystans pokonany helikopterem 43508.56m
Dystans pokonany samolotem 328292.16m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 40360.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 17:40
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:26
Czas lotu 1:26
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 85
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 142
Kasa zarobiona w taksówce $11 359,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 480,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 97
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 sur 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 sur 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:24
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:55
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:47
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:28
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:49
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:05
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:07
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:36
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 8:53
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!