About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: brenton1987
Last Updated: 07/01/06 13:35
Viewed 11900 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 32.09%
Ranking kryminalny Shooter (5266)
Ostatnia Wykonana Misja Back To School
Czas grania 26:37
Miniête dni w grze 130 dni
Iloœæ zapisañ gry 254
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 69
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
50 po 64 próbach
78.13%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 46 out of 50
92%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 12
Najdalszy skok na rowerze 127.78ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3290
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 27%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 63%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 10%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 30%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 15%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 9.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 15
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 524
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $6 000,00
Kasa wydana na modê $215,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $1 000,00
Kasa wydana na jedzenie $682,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $8 397,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $190 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $12 245,00
Kasa wygrana w kasynach $18 500,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $6 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $800,00
Iloœc zrabowanych domów 36
Liczba sprzedanych ³upów 50
Kasa zarobiona na w³amaniach $25 720,00
Najwiêkszy ³up $19 220,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13027 z 14533
89.64%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 42
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1731
Ludzie zniszczeni przez innych 283
Zniszczeni kryminaliœci 49
Zniszczeni cz³onkowie gangów 478
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1625
Zniszczone pojazdy ziemne 264
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 89
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 604 317,00
Liczba przebitych kó³ 299
Liczba strza³ów w g³owê 1123
Wywo³ane po¿ary 244
Policja
Iloœæ ³apówek 13
Liczba zdobytych gwiazdek 357
Liczba straconych gwiazdek 209
EfektywnoϾ 78.13%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 196.67ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 376º
Unikalne skoki znalezione 1 out of 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 153.79ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:43
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2553123.04ft
Dystans pokonany na nogach 673712.88ft
Dystans pokonany wp³aw 10987.72ft
Dystans pokonany samochodem 1109187.25ft
Dystans pokonany rowerem 345455.16ft
Dystans pokonany motocyklem 308569.03ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 26604.34ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 14283.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 64323.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:07
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 15:53
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $2 069,00
Podwiezieni pasa¿erowie 13
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 380,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 44
Pstrykniête zdjêcia 68
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:57
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!