About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: brenton1987
Last Updated: 07/01/06 13:35
Viewed 11834 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 32.09%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5266)
Paskutinë Pereita Misija Back To School
Þaidimo laikas 26:37
Þaidime praëjusios dienos 130 dienos
Þaidimas iðsaugotas 254
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 69
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
50 ið 64 bandymø
78.13%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 46 out of 50
92%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 12
Tolimiausias metimas 127.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3290
Þaidëjo statistikos
Storumas 27%
Iðtvermë 100%
Pagarba 63%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 10%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 30%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 15%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 9.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 15
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 524
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $6.000,00
Mados biudþetas $215,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.000,00
Maisto biudþetas $682,00
Visas apsipirkimo biudþetas $8.397,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $12.245,00
Loðimuose laimëti pinigai $18.500,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $6.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $800,00
Apiplëðtø namø skaièius 36
Parduota pavogtø dalykø 50
Vagystëmis uþdirbti pinigai $25.720,00
Didþiausias vagysèiø grobis $19.220,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13027 ið 14533
89.64%
Sunaudota sprogmenø (kg) 42
Tavo nuþudyti þmonës 1731
Kitø nuþudyti þmonës 283
Nuþudyti nusikaltëliai 49
Nuþudyti gaujø nariai 478
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1625
Sunaikinti automobiliai/motociklai 264
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 89
Pridaryta þalos uþ $1.604.317,00
Perðautos padangos 299
Ðûviai á galvà 1123
Sukelti gaisrai 244
Policija
policijos kyðiai 13
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 357
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 209
Paisekimas 78.13%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 196.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 376º
Rasti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 153.79ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:43
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2553123.04ft
Pësèiomis nueita 673712.88ft
Plaukte nuplaukta 10987.72ft
Automobiliu nuvaþiuota 1109187.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 345455.16ft
Motociklu nuvaþiuota 308569.03ft
Laivu nuplaukta 26604.34ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 14283.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 64323.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:07
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 15:53
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $2.069,00
Nuveþti keleiviai 13
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.380,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 44
Padarytos nuotraukos 68
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:57
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:24
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!