About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: blob
Last Updated: 06/19/05 17:49
Viewed 13181 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 68.45%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7669)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 28:08
Miniête dni w grze 123 dni
Iloœæ zapisañ gry 136
Liczba odwiedzin w szpitalu 23
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 22
Przemalowania samochodów 16
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 146 próbach
70.55%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 152.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5900
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 20%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 86.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 26
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 45.28%
Utrzymane terytoria 24
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 24
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 58
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 68
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1091
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $107 360,00
Kasa wydana na modê $21 925,00
Kasa wydana na tatua¿e $220,00
Kasa wydana na fryzjera $1 000,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $21 950,00
Kasa wydana na jedzenie $137,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $151 542,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $611 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 821 991,00
Kasa wygrana w kasynach $200 000,00
Kasa przegrana w kasynach $1 621 991,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $820 981,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
22891 z 22892
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 194
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2976
Ludzie zniszczeni przez innych 536
Zniszczeni kryminaliœci 42
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1050
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2557
Zniszczone pojazdy ziemne 592
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 124
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 085 455,00
Liczba przebitych kó³ 181
Liczba strza³ów w g³owê 788
Wywo³ane po¿ary 318
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 329
Liczba straconych gwiazdek 130
EfektywnoϾ 70.55%
Razy z³apany 9
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 340.00ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 807º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 694.28ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 141.24ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 207.89ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:02
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3541545.59ft
Dystans pokonany na nogach 493596.91ft
Dystans pokonany wp³aw 1907.07ft
Dystans pokonany samochodem 1674943.88ft
Dystans pokonany rowerem 82814.76ft
Dystans pokonany motocyklem 681248.31ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 12931.79ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 55841.99ft
Dystans pokonany samolotem 484390.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 53870.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:15
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 0:50
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 4
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 68
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:06
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:53
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:54
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!