About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: blob
Last Updated: 06/19/05 17:49
Viewed 13160 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 68.45%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7669)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 28:08
Þaidime praëjusios dienos 123 dienos
Þaidimas iðsaugotas 136
Apsilankymai ligoninëje 23
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 22
Perdaþyti automobiliai 16
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 146 bandymø
70.55%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 152.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5900
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 20%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 86.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 26
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 45.28%
Priklausanèios teritorijos 24
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 24
Verbuoti gaujos nariai 58
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 68
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1091
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $107.360,00
Mados biudþetas $21.925,00
Tatuiruoèiø biudþetas $220,00
Kirpyklø biudþetas $1.000,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $21.950,00
Maisto biudþetas $137,00
Visas apsipirkimo biudþetas $151.542,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $611.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.821.991,00
Loðimuose laimëti pinigai $200.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $1.621.991,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $820.981,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
22891 ið 22892
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 194
Tavo nuþudyti þmonës 2976
Kitø nuþudyti þmonës 536
Nuþudyti nusikaltëliai 42
Nuþudyti gaujø nariai 1050
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2557
Sunaikinti automobiliai/motociklai 592
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 124
Pridaryta þalos uþ $3.085.455,00
Perðautos padangos 181
Ðûviai á galvà 788
Sukelti gaisrai 318
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 329
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 130
Paisekimas 70.55%
Keliskart suimtas 9
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 340.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 807º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 694.28ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:09
Toliausiai ant priekinio rato 141.24ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 207.89ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:02
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:16
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3541545.59ft
Pësèiomis nueita 493596.91ft
Plaukte nuplaukta 1907.07ft
Automobiliu nuvaþiuota 1674943.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 82814.76ft
Motociklu nuvaþiuota 681248.31ft
Laivu nuplaukta 12931.79ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 55841.99ft
Lëktuvu nuskrista 484390.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 53870.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 0:50
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 4
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 68
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 2:06
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:53
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:54
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!