About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: blakito
Last Updated: 07/13/05 18:46
Viewed 11653 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 57.22%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4941)
Paskutinë Pereita Misija Saint Mark's Bistro
Þaidimo laikas 19:43
Þaidime praëjusios dienos 71 dienos
Þaidimas iðsaugotas 82
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 5
Perdaþyti automobiliai 3
Gimnastikos salë aplankyta 3
Sukèiauta 73
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
88 ið 136 bandymø
64.71%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3270
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 58%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 17%
Raumenys 99%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 45%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 38%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 16.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 8
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 34
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 317
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $56.100,00
Mados biudþetas $3.166,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.459,00
Kirpyklø biudþetas $80,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $40,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $34.090,00
Maisto biudþetas $19,00
Visas apsipirkimo biudþetas $92.564,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $100,00
Nuosavybës biudþetas $712.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $100,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14742 ið 19628
75.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 401
Tavo nuþudyti þmonës 1823
Kitø nuþudyti þmonës 283
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 292
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1396
Sunaikinti automobiliai/motociklai 302
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 111
Pridaryta þalos uþ $1.593.896,00
Perðautos padangos 338
Ðûviai á galvà 441
Sukelti gaisrai 644
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 630
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 13
Paisekimas 64.71%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 13013.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 490
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 5
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 9620º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 66.63ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 131.06ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 15:26
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 15:26
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2584872.05ft
Pësèiomis nueita 254639.61ft
Plaukte nuplaukta 5830.56ft
Automobiliu nuvaþiuota 1390564.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 21542.53ft
Motociklu nuvaþiuota 421148.97ft
Laivu nuplaukta 4683.33ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 132943.61ft
Lëktuvu nuskrista 353518.69ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:03
Skrydþiø laikas 0:50
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $234,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $500,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 6
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:40
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:42
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:31
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:39
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!