About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: blaa
Last Updated: 08/02/05 00:40
Viewed 11576 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13076)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 51:26
Þaidime praëjusios dienos 199 dienos
Þaidimas iðsaugotas 255
Apsilankymai ligoninëje 10
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 76
Perdaþyti automobiliai 22
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 19
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 201 bandymø
72.14%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 178.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3360
Þaidëjo statistikos
Storumas 10%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 98%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 47.00%
Progresas su Michelle 10.00%
Progresas su Helena 11.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 25.00%
Progresas su Millie 30.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 7
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 697
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $82.820,00
Mados biudþetas $1.376,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.370,00
Kirpyklø biudþetas $1.300,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $800,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $110.250,00
Maisto biudþetas $686,00
Visas apsipirkimo biudþetas $187.552,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $6.966.512,00
Loðimuose laimëti pinigai $25.652.540,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $24.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
25204 ið 33748
74.68%
Sunaudota sprogmenø (kg) 190
Tavo nuþudyti þmonës 2546
Kitø nuþudyti þmonës 375
Nuþudyti nusikaltëliai 120
Nuþudyti gaujø nariai 658
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 1992
Sunaikinti automobiliai/motociklai 689
Sunaikinti laivai 11
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 131
Pridaryta þalos uþ $3.133.914,00
Perðautos padangos 132
Ðûviai á galvà 529
Sukelti gaisrai 492
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 392
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 218
Paisekimas 72.14%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 49
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1700º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 812.59ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 270.62ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 329162016.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:51
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7160065.2ft
Pësèiomis nueita 619437.06ft
Plaukte nuplaukta 31239.80ft
Automobiliu nuvaþiuota 3075145.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 302073.00ft
Motociklu nuvaþiuota 1521661.00ft
Laivu nuplaukta 67339.96ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2871.62ft
Sraigtasparniu nuskrista 572526.88ft
Lëktuvu nuskrista 934800.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 32970.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:33
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:05
Skrydþiø laikas 2:37
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 115
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.454,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.375,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 19:17
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 258
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 51
BMX geriausias laikas 2:08
NRG-500 geriausias laikas 2:03
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:38
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:29
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:39
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:24
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:06
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:13
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:14
Geriausias laikas - World War Aces 2:36
Geriausias laikas - Barnstorming 4:48
Geriausias laikas - Military Service 6:29
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:16
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:02
Geriausias laikas - Heli Hell 4:31

Get Stats Like These!