About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: bigdoo
Last Updated: 07/14/05 16:07
Viewed 12187 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13230)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 57:34
Þaidime praëjusios dienos 204 dienos
Þaidimas iðsaugotas 213
Apsilankymai ligoninëje 9
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 86
Perdaþyti automobiliai 51
Gimnastikos salë aplankyta 22
Sukèiauta 3
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 194 bandymø
74.23%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 11.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2120
Þaidëjo statistikos
Storumas 75%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 40%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 61
Tragiðkø pasimatymø skaièius 7
Prieita iki galo su mergina 56
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 95.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 85.00%
Progresas su Katie 90.00%
Progresas su Millie 93.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 57
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 33
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 79
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2029
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $198.340,00
Mados biudþetas $114.100,00
Tatuiruoèiø biudþetas $975,00
Kirpyklø biudþetas $1.000,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $40,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $133.112,00
Maisto biudþetas $855,00
Visas apsipirkimo biudþetas $439.682,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $43.655.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $17.810.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $25.845.000,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
41371 ið 66324
62.38%
Sunaudota sprogmenø (kg) 315
Tavo nuþudyti þmonës 4131
Kitø nuþudyti þmonës 342
Nuþudyti nusikaltëliai 116
Nuþudyti gaujø nariai 2049
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3685
Sunaikinti automobiliai/motociklai 801
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 156
Pridaryta þalos uþ $4.765.412,00
Perðautos padangos 173
Ðûviai á galvà 761
Sukelti gaisrai 977
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 8368
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 178
Paisekimas 74.23%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 14930.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 822
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 15
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 10554º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1712.19ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:22
Toliausiai ant priekinio rato 310.24ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 224.06ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:59
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:59
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8600307.66ft
Pësèiomis nueita 585008.19ft
Plaukte nuplaukta 10999.23ft
Automobiliu nuvaþiuota 3892095.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 362430.94ft
Motociklu nuvaþiuota 2368099.00ft
Laivu nuplaukta 38578.25ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 409781.75ft
Lëktuvu nuskrista 877377.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 55390.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 546.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:03
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:15
Laikas su raketine kuprine 0:51
Skrydþiø laikas 2:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.691,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.400,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 22:14
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 60
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 61
BMX geriausias laikas 1:44
NRG-500 geriausias laikas 3:58
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:19
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:35
Geriausias rato laikas - dirt track 0:51
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:15
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:50
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:45
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:42
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:11
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:57
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:44
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:45
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:12
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:33
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:05
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:53
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:06
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:06
Geriausias laikas - World War Aces 2:18
Geriausias laikas - Barnstorming 5:19
Geriausias laikas - Military Service 5:40
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 2:39
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:39
Geriausias laikas - Heli Hell 4:13

Get Stats Like These!