About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: bastardamigo
Last Updated: 11/09/05 18:38
Viewed 12215 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.40%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10575)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 71:10
Miniête dni w grze 273 dni
Iloœæ zapisañ gry 347
Liczba odwiedzin w szpitalu 20
Razy utopiony 2
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 84
Przemalowania samochodów 34
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
142 po 285 próbach
49.82%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 9
Najdalszy skok na rowerze 73.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3690
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 71%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 19
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 65.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 12.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 72.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 78
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 84
Zabici zrekrutowani 32
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 72
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2666
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $475 000,00
Kasa wydana na modê $17 378,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 613,00
Kasa wydana na fryzjera $1 235,00
Kasa wydana na dziwki $84,00
Kasa wydana na klub striptizerski $400,00
Kasa wydana na tuning aut $100 940,00
Kasa wydana na jedzenie $798,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $591 314,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $60,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $60,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 8
Kasa zarobiona na w³amaniach $800,00
Najwiêkszy ³up $720,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
26316 z 32481
81.02%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 117
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4558
Ludzie zniszczeni przez innych 560
Zniszczeni kryminaliœci 79
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2592
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4080
Zniszczone pojazdy ziemne 815
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 139
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 101 981,00
Liczba przebitych kó³ 250
Liczba strza³ów w g³owê 2478
Wywo³ane po¿ary 947
Policja
Iloœæ ³apówek 17
Liczba zdobytych gwiazdek 552
Liczba straconych gwiazdek 332
EfektywnoϾ 49.82%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 70
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 943º
Unikalne skoki znalezione 20 out of 70
28.57%
Unikalne skoki wykonane 10 out of 70
14.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 887.43ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 157.70ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 115.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:17
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:23
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10278494.33ft
Dystans pokonany na nogach 916086.25ft
Dystans pokonany wp³aw 47241.95ft
Dystans pokonany samochodem 4730473.00ft
Dystans pokonany rowerem 397536.19ft
Dystans pokonany motocyklem 2082959.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 136059.30ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 4185.06ft
Dystans pokonany helikopterem 833904.00ft
Dystans pokonany samolotem 1055025.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 53370.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 21653.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:25
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:44
Czas lotu 3:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $12 923,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 210,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:07
Dostarczone paczki 58
Pstrykniête zdjêcia 108
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 25
BMX Najlepszy czas 2:25
NRG-500 Najlepszy czas 2:20
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:27
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:54
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:43
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:17
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:40
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:23
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:57
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:14
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:24
Najlepszy czas w World War Aces 2:25
Najlepszy czas w Barnstorming 5:39
Najlepszy czas w Military Service 4:09
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:30
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:24
Najlepszy czas w Heli Hell 6:18

Get Stats Like These!