About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: bastardamigo
Last Updated: 11/09/05 18:38
Viewed 12146 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.40%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10575)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 71:10
Þaidime praëjusios dienos 273 dienos
Þaidimas iðsaugotas 347
Apsilankymai ligoninëje 20
Kelis kartus nuskæsta 2
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 84
Perdaþyti automobiliai 34
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
142 ið 285 bandymø
49.82%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 9
Tolimiausias metimas 73.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3690
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 71%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 65.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 12.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 72.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 78
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 84
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 32
Viso nuþudyta gaujø nariø 72
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2666
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $475.000,00
Mados biudþetas $17.378,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.613,00
Kirpyklø biudþetas $1.235,00
Prostituèiø biudþetas $84,00
Striptizo klubø biudþetas $400,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $100.940,00
Maisto biudþetas $798,00
Visas apsipirkimo biudþetas $591.314,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $60,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $60,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 8
Vagystëmis uþdirbti pinigai $800,00
Didþiausias vagysèiø grobis $720,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
26316 ið 32481
81.02%
Sunaudota sprogmenø (kg) 117
Tavo nuþudyti þmonës 4558
Kitø nuþudyti þmonës 560
Nuþudyti nusikaltëliai 79
Nuþudyti gaujø nariai 2592
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4080
Sunaikinti automobiliai/motociklai 815
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 139
Pridaryta þalos uþ $4.101.981,00
Perðautos padangos 250
Ðûviai á galvà 2478
Sukelti gaisrai 947
Policija
policijos kyðiai 17
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 552
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 332
Paisekimas 49.82%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 70
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 943º
Rasti unikalûs ðuoliai 20 out of 70
28.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 887.43ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 157.70ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 115.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:17
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:23
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10278494.33ft
Pësèiomis nueita 916086.25ft
Plaukte nuplaukta 47241.95ft
Automobiliu nuvaþiuota 4730473.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 397536.19ft
Motociklu nuvaþiuota 2082959.50ft
Laivu nuplaukta 136059.30ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 4185.06ft
Sraigtasparniu nuskrista 833904.00ft
Lëktuvu nuskrista 1055025.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 53370.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 21653.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:25
Laikas su raketine kuprine 0:44
Skrydþiø laikas 3:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $12.923,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.210,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 20:07
Pristatyti siuntiniai 58
Padarytos nuotraukos 108
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 25
BMX geriausias laikas 2:25
NRG-500 geriausias laikas 2:20
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:54
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:51
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:43
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:17
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:01
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:40
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:23
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:57
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:14
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:14
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:24
Geriausias laikas - World War Aces 2:25
Geriausias laikas - Barnstorming 5:39
Geriausias laikas - Military Service 4:09
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:30
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:24
Geriausias laikas - Heli Hell 6:18

Get Stats Like These!