About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: baksteen
Last Updated: 07/19/05 16:19
Viewed 12663 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 67.91%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7974)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 33:17
Miniête dni w grze 129 dni
Iloœæ zapisañ gry 164
Liczba odwiedzin w szpitalu 9
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 25
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
108 po 149 próbach
72.48%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 8030
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 43%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 34%
Musku³y 38%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 56%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 99.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 28.00%
Postêp z Millie 51.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 115
Zabici zrekrutowani 45
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 90
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1792
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $41 100,00
Kasa wydana na modê $1 149,00
Kasa wydana na tatua¿e $750,00
Kasa wydana na fryzjera $1 000,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $226,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $44 225,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $444 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $10,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15032 z 24862
60.46%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 78
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3369
Ludzie zniszczeni przez innych 449
Zniszczeni kryminaliœci 9
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1769
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2793
Zniszczone pojazdy ziemne 907
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 117
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 147 803,00
Liczba przebitych kó³ 140
Liczba strza³ów w g³owê 1823
Wywo³ane po¿ary 371
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 307
Liczba straconych gwiazdek 211
EfektywnoϾ 72.48%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 263.33ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 362º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1043.34ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:36
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 142.84ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 220.66ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4745671.32ft
Dystans pokonany na nogach 454638.47ft
Dystans pokonany wp³aw 14670.43ft
Dystans pokonany samochodem 2379956.00ft
Dystans pokonany rowerem 28770.35ft
Dystans pokonany motocyklem 1253049.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 56226.09ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 72309.51ft
Dystans pokonany samolotem 480990.72ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 1800.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3260.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:23
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:02
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:14
Czas lotu 0:54
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 203
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 141
Kasa zarobiona w taksówce $20 385,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 335,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $20 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 21
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:32
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:51
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:40
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:37
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!