About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: baksteen
Last Updated: 07/19/05 16:19
Viewed 12682 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 67.91%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7974)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 33:17
Þaidime praëjusios dienos 129 dienos
Þaidimas iðsaugotas 164
Apsilankymai ligoninëje 9
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 25
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
108 ið 149 bandymø
72.48%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 8030
Þaidëjo statistikos
Storumas 13%
Iðtvermë 43%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 34%
Raumenys 38%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 56%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 99.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 28.00%
Progresas su Millie 51.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 115
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 45
Viso nuþudyta gaujø nariø 90
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1792
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $41.100,00
Mados biudþetas $1.149,00
Tatuiruoèiø biudþetas $750,00
Kirpyklø biudþetas $1.000,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $226,00
Visas apsipirkimo biudþetas $44.225,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $444.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $10,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15032 ið 24862
60.46%
Sunaudota sprogmenø (kg) 78
Tavo nuþudyti þmonës 3369
Kitø nuþudyti þmonës 449
Nuþudyti nusikaltëliai 9
Nuþudyti gaujø nariai 1769
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2793
Sunaikinti automobiliai/motociklai 907
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 117
Pridaryta þalos uþ $2.147.803,00
Perðautos padangos 140
Ðûviai á galvà 1823
Sukelti gaisrai 371
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 307
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 211
Paisekimas 72.48%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 362º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1043.34ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:36
Toliausiai ant priekinio rato 142.84ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 220.66ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4745671.32ft
Pësèiomis nueita 454638.47ft
Plaukte nuplaukta 14670.43ft
Automobiliu nuvaþiuota 2379956.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 28770.35ft
Motociklu nuvaþiuota 1253049.75ft
Laivu nuplaukta 56226.09ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 72309.51ft
Lëktuvu nuskrista 480990.72ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 1800.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3260.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:23
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:02
Laikas su raketine kuprine 0:14
Skrydþiø laikas 0:54
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 203
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 141
Taksi uþdirbti pinigai $20.385,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.335,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $20.700,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 21
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:32
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:51
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:40
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!