About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: babba
Last Updated: 07/16/05 15:27
Viewed 13086 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 57.75%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6552)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 33:08
Þaidime praëjusios dienos 145 dienos
Þaidimas iðsaugotas 248
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 5
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
101 ið 110 bandymø
91.82%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4060
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 36%
Raumenys 87%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 48%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 95%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 58.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 42
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 79.25%
Priklausanèios teritorijos 42
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 42
Verbuoti gaujos nariai 10
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 48
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1459
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $374.980,00
Mados biudþetas $11.020,00
Tatuiruoèiø biudþetas $90,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $500,00
Maisto biudþetas $34,00
Visas apsipirkimo biudþetas $386.724,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $160.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14031 ið 27620
50.8%
Sunaudota sprogmenø (kg) 89
Tavo nuþudyti þmonës 2593
Kitø nuþudyti þmonës 423
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 1397
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2383
Sunaikinti automobiliai/motociklai 976
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 109
Pridaryta þalos uþ $1.758.039,00
Perðautos padangos 129
Ðûviai á galvà 455
Sukelti gaisrai 1014
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 225
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 180
Paisekimas 91.82%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 183.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 264º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.07ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 179.67ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 208.87ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:31
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4554390.85ft
Pësèiomis nueita 326506.56ft
Plaukte nuplaukta 6114.63ft
Automobiliu nuvaþiuota 2350874.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 15335.51ft
Motociklu nuvaþiuota 1000071.63ft
Laivu nuplaukta 28353.89ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 279976.75ft
Lëktuvu nuskrista 377747.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 168263.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1146.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 27:46
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:22
Laikas su raketine kuprine 0:41
Skrydþiø laikas 1:12
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:40
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!