About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: arfarf
Last Updated: 07/12/05 02:50
Viewed 11494 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 67.38%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11526)
Ostatnia Wykonana Misja San Fierro Fastlane
Czas grania 28:53
Miniête dni w grze 107 dni
Iloœæ zapisañ gry 132
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 2
Przemalowania samochodów 4
Iloœæ odwiedzin na si³owni 1
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
110 po 139 próbach
79.14%
Zamalowane tagi 11 out of 100
11%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 51 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4540
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 32%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 47%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 50%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 8
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 31.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 25.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 50.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 100
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 25
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 72
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3356
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $13 400,00
Kasa wydana na modê $3 095,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 670,00
Kasa wydana na fryzjera $1 900,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $27 310,00
Kasa wydana na jedzenie $22,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $46 097,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $596 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $20,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $20,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
52600 z 80570
65.28%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 255
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5628
Ludzie zniszczeni przez innych 388
Zniszczeni kryminaliœci 298
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3351
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 5377
Zniszczone pojazdy ziemne 1214
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 161
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 851 762,00
Liczba przebitych kó³ 239
Liczba strza³ów w g³owê 744
Wywo³ane po¿ary 511
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 55
Liczba straconych gwiazdek 23
EfektywnoϾ 79.14%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 400.00ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 370º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1465.23ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:26
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 239.12ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 153.47ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3636815.8ft
Dystans pokonany na nogach 444191.41ft
Dystans pokonany wp³aw 6414.76ft
Dystans pokonany samochodem 1424357.63ft
Dystans pokonany rowerem 75228.96ft
Dystans pokonany motocyklem 1123202.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 34479.34ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 59998.54ft
Dystans pokonany samolotem 468942.91ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 0:44
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 20
Kryminaliœci zabici w Vigilante 202
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 27
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 61
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:59
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:55
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:58
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:55
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:22
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:37
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 2
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:19
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!