About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: arfarf
Last Updated: 07/12/05 02:50
Viewed 11430 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 67.38%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11526)
Paskutinë Pereita Misija San Fierro Fastlane
Þaidimo laikas 28:53
Þaidime praëjusios dienos 107 dienos
Þaidimas iðsaugotas 132
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 2
Perdaþyti automobiliai 4
Gimnastikos salë aplankyta 1
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
110 ið 139 bandymø
79.14%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 51 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4540
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 32%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 47%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 50%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 31.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 25.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 50.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 100
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 25
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 72
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3356
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $13.400,00
Mados biudþetas $3.095,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.670,00
Kirpyklø biudþetas $1.900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $27.310,00
Maisto biudþetas $22,00
Visas apsipirkimo biudþetas $46.097,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $596.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $20,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $20,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
52600 ið 80570
65.28%
Sunaudota sprogmenø (kg) 255
Tavo nuþudyti þmonës 5628
Kitø nuþudyti þmonës 388
Nuþudyti nusikaltëliai 298
Nuþudyti gaujø nariai 3351
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 5377
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1214
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 161
Pridaryta þalos uþ $7.851.762,00
Perðautos padangos 239
Ðûviai á galvà 744
Sukelti gaisrai 511
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 55
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 23
Paisekimas 79.14%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 400.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 370º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1465.23ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:26
Toliausiai ant priekinio rato 239.12ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 153.47ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3636815.8ft
Pësèiomis nueita 444191.41ft
Plaukte nuplaukta 6414.76ft
Automobiliu nuvaþiuota 1424357.63ft
Dviraèiu nuvaþiuota 75228.96ft
Motociklu nuvaþiuota 1123202.25ft
Laivu nuplaukta 34479.34ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 59998.54ft
Lëktuvu nuskrista 468942.91ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 0:44
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 20
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 202
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 27
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 61
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:20
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:59
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:55
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:58
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:55
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:22
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 2
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:19
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!