About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: arehei
Last Updated: 06/28/05 00:31
Viewed 12377 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Soldier (22536)
Ostatnia Wykonana Misja Country Endurance
Czas grania 60:09
Miniête dni w grze 239 dni
Iloœæ zapisañ gry 339
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 4
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 304 próbach
47.04%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3330
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 41%
Musku³y 36%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 72%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 3
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 36.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 32.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 56
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 22
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 38
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1820
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 165 800,00
Kasa wydana na modê $31 959,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 470,00
Kasa wydana na fryzjera $880,00
Kasa wydana na dziwki $36,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $12 700,00
Kasa wydana na jedzenie $40,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 211 949,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $42 284 000,00
Kasa wygrana w kasynach $103 343 744,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10437 z 17765
58.75%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 208
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3545
Ludzie zniszczeni przez innych 435
Zniszczeni kryminaliœci 135
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1748
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3140
Zniszczone pojazdy ziemne 677
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 152
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 226 508,00
Liczba przebitych kó³ 179
Liczba strza³ów w g³owê 830
Wywo³ane po¿ary 367
Policja
Iloœæ ³apówek 12
Liczba zdobytych gwiazdek 425
Liczba straconych gwiazdek 271
EfektywnoϾ 47.04%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6230.00ft
Najwy¿szy skok 77
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1248º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2110.24ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:25
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 350.75ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 170.58ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:06
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:27
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:04
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9001297.74ft
Dystans pokonany na nogach 782950.38ft
Dystans pokonany wp³aw 19203.75ft
Dystans pokonany samochodem 3262043.75ft
Dystans pokonany rowerem 192141.36ft
Dystans pokonany motocyklem 3204412.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 177636.33ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 410.35ft
Dystans pokonany helikopterem 122669.03ft
Dystans pokonany samolotem 1104153.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 131486.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4190.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 16:59
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:02
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:30
Czas lotu 1:58
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 130
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 90
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 505,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $8 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 5
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:45
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 75
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 32
BMX Najlepszy czas 4:34
NRG-500 Najlepszy czas 4:53
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:41
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:58
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:59
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:45
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:58
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:27
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:56
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:46
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:28
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:59
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:20
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:16
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:38
Najlepszy czas w World War Aces 2:50
Najlepszy czas w Barnstorming 6:25
Najlepszy czas w Military Service 5:59
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:11
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:53
Najlepszy czas w Heli Hell 8:37

Get Stats Like These!