About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: arehei
Last Updated: 06/28/05 00:31
Viewed 12334 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (22536)
Paskutinë Pereita Misija Country Endurance
Þaidimo laikas 60:09
Þaidime praëjusios dienos 239 dienos
Þaidimas iðsaugotas 339
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 4
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
143 ið 304 bandymø
47.04%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3330
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 41%
Raumenys 36%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 72%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 36.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 32.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 56
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 22
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 38
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1820
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.165.800,00
Mados biudþetas $31.959,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.470,00
Kirpyklø biudþetas $880,00
Prostituèiø biudþetas $36,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $12.700,00
Maisto biudþetas $40,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.211.949,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $42.284.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $103.343.744,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $35.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10437 ið 17765
58.75%
Sunaudota sprogmenø (kg) 208
Tavo nuþudyti þmonës 3545
Kitø nuþudyti þmonës 435
Nuþudyti nusikaltëliai 135
Nuþudyti gaujø nariai 1748
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3140
Sunaikinti automobiliai/motociklai 677
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 152
Pridaryta þalos uþ $2.226.508,00
Perðautos padangos 179
Ðûviai á galvà 830
Sukelti gaisrai 367
Policija
policijos kyðiai 12
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 425
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 271
Paisekimas 47.04%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6230.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 77
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1248º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2110.24ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:25
Toliausiai ant priekinio rato 350.75ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 170.58ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:06
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:27
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:04
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9001297.74ft
Pësèiomis nueita 782950.38ft
Plaukte nuplaukta 19203.75ft
Automobiliu nuvaþiuota 3262043.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 192141.36ft
Motociklu nuvaþiuota 3204412.75ft
Laivu nuplaukta 177636.33ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 410.35ft
Sraigtasparniu nuskrista 122669.03ft
Lëktuvu nuskrista 1104153.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 131486.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4190.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 16:59
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:02
Laikas su raketine kuprine 0:30
Skrydþiø laikas 1:58
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 130
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 90
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.505,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 5
Karjere uþtruktas laikas 21:45
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 75
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 32
BMX geriausias laikas 4:34
NRG-500 geriausias laikas 4:53
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:25
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:41
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:58
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:59
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:45
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:58
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:27
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:56
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:46
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:28
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:59
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:20
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:16
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:38
Geriausias laikas - World War Aces 2:50
Geriausias laikas - Barnstorming 6:25
Geriausias laikas - Military Service 5:59
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 6:11
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:53
Geriausias laikas - Heli Hell 8:37

Get Stats Like These!