About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: anttir
Last Updated: 10/09/05 11:37
Viewed 12698 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 72.73%
Ranking kryminalny Shooter (7258)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 58:42
Miniête dni w grze 227 dni
Iloœæ zapisañ gry 196
Liczba odwiedzin w szpitalu 62
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 146
Przemalowania samochodów 29
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
109 po 255 próbach
42.75%
Zamalowane tagi 42 out of 100
42%
Zrobione zdjêcia 5 out of 50
10%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 15 out of 50
30%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 40lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 11
Najdalszy skok na rowerze 76.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2590
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 95%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 47%
Musku³y 92%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 35%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 23
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 41.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 47
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 71.70%
Utrzymane terytoria 38
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 38
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 126
Zabici zrekrutowani 79
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 118
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1723
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $440 160,00
Kasa wydana na modê $34 186,00
Kasa wydana na tatua¿e $150,00
Kasa wydana na fryzjera $1 035,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $8 190,00
Kasa wydana na jedzenie $292,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $483 063,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $689 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 754 078,00
Kasa wygrana w kasynach $6 325 688,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $400 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18306 z 43628
41.96%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 399
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3590
Ludzie zniszczeni przez innych 732
Zniszczeni kryminaliœci 57
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1605
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2238
Zniszczone pojazdy ziemne 707
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 132
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 478 158,00
Liczba przebitych kó³ 263
Liczba strza³ów w g³owê 892
Wywo³ane po¿ary 1784
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 369
Liczba straconych gwiazdek 267
EfektywnoϾ 42.75%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6240.00ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1211º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 971.42ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:19
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 292.04ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 50.90ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:48
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:48
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6235045.25ft
Dystans pokonany na nogach 698921.63ft
Dystans pokonany wp³aw 17057.04ft
Dystans pokonany samochodem 3310495.00ft
Dystans pokonany rowerem 62011.14ft
Dystans pokonany motocyklem 1008437.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 72853.88ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 223704.06ft
Dystans pokonany samolotem 814295.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 1780.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 25490.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:18
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:53
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:53
Czas lotu 1:50
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 2
Kryminaliœci zabici w Vigilante 3
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $3 535,00
Podwiezieni pasa¿erowie 17
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 455,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $22 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:35
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 40
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 17
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:41
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:25
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:02
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:00
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:17
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!